Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Inwestycje Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Inwestycje

Inwestycje?piesz si? z wnioskami!

Email Drukuj
Dotacje uciekaj?!

foto: archiwum

Dotacje na wymian? pieca w?glowego z Urz?du Miasta z roku na rok b?d? male?. W zwi?zku z tym nie nale?y zwleka? z decyzj? o zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne. Mieszka?cy, ktrzy z?o?? wniosek w 2015 roku mog? liczy? na przyznanie dotacji w wysoko?ci do 100% poniesionych kosztw. Od 2016 roku stopniowo b?dzie ograniczana procentowa wielko?? poziomu udzielanej pomocy.
Zlikwiduj piec w?glowy Gmina Miejska Krakw prowadzi ci?g?y nabr wnioskw o udzielenie dotacji celowej na trwa?? zmian? systemu ogrzewania opartego na paliwie sta?ym na: pod??czenie do miejskiej sieci ciep?owniczej (MPEC Krakw), ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe czy odnawialne ?rd?o energii. W tym kontek?cie warto doda?, ?e od 90 tych lat ubieg?ego stulecia krakowski MPEC przyczyni? si? do likwidacji ponad 400 dymi?cych kot?owni i ponad 3000 piecw w?glowych. Przedsi?biorstwo nieustannie rozbudowuje sie? ciepln?. Obecnie realizowane s? prace na ulicy Anny oraz przy??czenia budynkw przy ulicy Jzefa Pi?sudskiego, a ju? wkrtce zostan? rozpocz?te prace zwi?zane z pod??czeniem obiektw w rejonie ulic: Krupniczej, Traugutta, Szujskiego, Prusa, ?obzowskiej, Koletek i Agnieszki.

Z?o?enie wniosku krok po kroku 1. Z?o?enie wniosku o udzielenie dotacji (wraz z wymaganymi za??cznikami) 2. Podpisanie umowy o udzielenie dotacji 3. Realizacja zadania, na ktre dotacja zosta?a udzielona Po zrealizowaniu zadania wnioskodawcy musz? przed?o?y? wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji celowej. Przekazanie ?rodkw nast?puje po zako?czeniu i przyj?ciu prawid?owego rozliczenia realizacji zadania.

Wysoko?? dotacji Dotacja udzielana jest w wysoko?ci 900 z? na ka?dy kW obliczeniowego zapotrzebowania na ciep?o w budynku, przy czym zapotrzebowanie na ciep?o nie mo?e przekroczy? 100 W/m2 ogrzewanej powierzchni. Wielko?? ogrzewanej powierzchni ustalana jest wy??cznie w stosunku do pomieszcze? faktycznie ogrzewanych przez likwidowane piece (paleniska) lub kot?ownie (kot?y centralnego ogrzewania) opalane paliwem sta?ym.

Z roku na rok dotacja b?dzie male?
Dotacja przyznawana b?dzie:

- do 100 % poniesionych kosztw dla wnioskw kompletnych z?o?onych w latach 2014 2015,
- do 80 % poniesionych kosztw dla wnioskw kompletnych z?o?onych w roku 2016,
- do 60 % poniesionych kosztw dla wnioskw kompletnych z?o?onych w roku 2017,
- do 40 % poniesionych dla wnioskw kompletnych z?o?onych w roku 2018.

Więcej…
 

Strefa parkowania w D?bnikach

Email Drukuj

Od 1 czerwca strefa p?atnego parkowania w Krakowie zostanie rozszerzona o rejon Starych D?bniki, a konkretnie obszar od Ronda Grunwaldzkiego wzd?u? ulicy Monte Cassino do ulicy Nowaczy?skiego i wzd?u? wschodniej granicy Parku D?bnickiego do rzeki Wis?y. Obejmowa? b?dzie m.in. Rynek D?bnicki i cz??? ulicy Tynieckiej. Malowane s? miejsca postojowe, postawiono s?upki, na ktrych zawisn? znaki drogowe. Miejsca parkingowe powstaj? tak?e na ulicy Tynieckiej, na odcinku od Rynku D?bnickiego do ulicy Praskiej. Od kilku miesi?cy obowi?zuje tutaj zakaz parkowania, o ktry wcze?niej wnioskowali sami mieszka?cy. Teraz obawiaj? si?, ?e przywrcenie mo?liwo?ci parkowania w tym miejscu pogorszy bezpiecze?stwo pieszych oraz utrudni mijanie si? pojazdw, przede wszystkim autobusw.

Więcej…
 

Park D?bnicki - kontrowersje

Email Drukuj

Jakie b?d? losy parkingu?

Wszystko wskazuje na to, ?e parking znajduj?cy si? w obr?bie Parku D?bnickiego nadal b?dzie dzier?awiony. Zmieni si? tylko dzier?awca. Przypomnijmy, 1 pa?dziernika 2014 r. Zarz?d Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie podpisa? z firm? Rafis na czas nieokre?lony umow?, na dzier?aw? dzia?ek w Parku D?bnickim obejmuj?cych 40 miejsc postojowych (35 dost?pnych dla dzier?awcy i 5 oglnodost?pnych). Du?a liczba samochodw oznaczonych jako pojazdy prywatnej firmy, cz?sto zaparkowanych na trawniku czy alejkach spacerowych wzbudzi?a zainteresowanie okolicznych mieszka?cw, jak i u?ytkownikw parku. Tym bardziej, ?e przy wjazdach do parku zarwno od Do czasu zako?czenia rozmw z nowym dzier?awc?, wjazd na teren parku mo?liwy jest tylko od strony ulicy Praskiej, jak i ulicy Tynieckiej znaki B1 informuj? o zakazie ruchu i nie dotycz? tylko pojazdw posiadaj?cych zezwolenia zarz?dcy drogi.
W zwi?zku licznymi pismami i interwencjami w tej sprawie 4 marca br. Rada Dzielnicy VIII D?bniki podj??a uchwa?? o przywrceniu parkingu usytuowanego na terenie Parku D?bnickiego na potrzeby u?ytkownikw parku, wnioskuj?c do Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o rozwi?zanie umowy dzier?awy z obecnym u?ytkownikiem parkingu usytuowanego na terenie Parku D?bnickiego. ZIKiT zleci? kontrol? czy parking wykorzystywany jest zgodnie z umow?. 10 kwietnia br. na terenie Parku D?bnickiego odby?o si? spotkanie przedstawicieli ZIKiT-u, Stra?y Miejskiej, Rady Dzielnicy VIII D?bniki i mieszka?cw.
Fakty ?wiadczy?y o naruszeniu warunkw umowy dzier?awy, potwierdzi? to kierownik Zespo?u Geodezji z ZIKiT-u informuje obecna na spotkaniu Aneta Pa?ka, przewodnicz?ca Komisji Terenw Zielonych i Ochrony ?rodowiska Dzielnicy VIII D?bniki Dowiedzieli?my si? rwnie?, ?e od lutego w?a?cicielem s?siaduj?cego z parkiem Pa?acu Lasockich nie jest ju? firma Rafis, a Estate Development i to z ni? prowadzone s? obecnie rozmowy odno?nie dalszej dzier?awy, poniewa? przej??a ona od poprzedniego dzier?awcy prawo do dzier?awy parkingu. (?rd?o: KROPKA)

Więcej…
 

Zamiany dzia?ek nie b?dzie

Email Drukuj

Czy miasto kupi Zakrzwek?

Przysz?o?? jednego z najpi?kniejszych zak?tkw naszego miasta nadal nie jest znana. Firma Gerium, w?a?ciciel wi?kszo?ci dzia?ek na Zakrzwku, sk?onna by?a wymieni? z Miastem posiadane tereny, na zlokalizowane w innych rejonach Krakowa. Mia?y to by? grunty pod zabudow? mieszkaniow? w Bronowicach.
Jeszcze na pocz?tku roku wiceprezydent Krakowa El?bieta Koterba zapewnia?a, ?e do wymiany dojdzie. Jednak teraz okazuje si?, ?e tak si? nie stanie. Gerium oprcz wymiany dzia?ek oczekiwa?o dodatkowo m.in. inwestycji drogowych i infrastrukturalnych, na co nie godzi si? miasto.
Wobec braku porozumienia w kwestii wymiany, dzia?ania w?adz miasta zmierza? b?d? do odkupienia terenw od dewelopera. Je?li transakcja dosz?aby do skutku, mo?liwa by?aby realizacja utworzenia w tym rejonie parku, ktry powsta?by na dzia?kach wchodz?cych w zakres terenu obj?tego planem miejscowym Park Zakrzwek. W obszarze ulic ?w. Jacka Twardowskiego Zielna dopuszczona jest zabudowa przeznaczona wy??cznie pod ma?? gastronomi? w bezpo?rednim s?siedztwie akwenu wodnego. Zanim dojdzie do wykupu dzia?ek, Miasto musi dokona? wyceny ich warto?ci. Mwi si? o kwotach od kilku do dwudziestu kilku milionw z?otych. My?l?, ?e istnieje realna szansa na zakup tych gruntw. Je?li Miasto b?dzie mia?o tak? mo?liwo??, to z niej skorzysta uwa?a Grzegorz Stawowy, przewodnicz?cy Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony ?rodowiska Rady Miasta Krakowa.
Trudno oszacowa? ich warto??, z jednej strony to tylko woda i ska?y, dlatego Gerium ch?tnie by je zamieni?o, z drugiej teren komercyjny pod ma?? gastronomi?. Warto przypomnie?, ?e zg?osi?em do bud?etu miasta poprawk? rezerwuj?c? ?rodki na przygotowanie prac nad utworzeniem parku miejskiego dodaje radny Stawowy.
Gdyby dzia?ki na Zakrzwku uda?o si? odkupi? od Gerium jeszcze w tym roku, prace przy tworzeniu parku mog?yby zacz?? si? ju? w przysz?ym.

?rd?o:

 

Strefa P?atnego Parkowania - Stare D?bniki

Email Drukuj

MO?NA KUPI? ABONAMENT NA POSZERZON? STREF?

Z my?l? o mieszka?cach tych rejonw Krakowa, ktre od 1 czerwca wejd? w sk?ad Strefy P?atnego Parkowania (m. in. w Stare D?bniki, a konkretnie obszar od Ronda Grunwaldzkiego wzd?u? ulicy Monte Cassino do ulicy Nowaczy?skiego i wzd?u? wschodniej granicy Parku D?bnickiego do rzeki Wis?y, obejmowa? b?dzie m.in. Rynek D?bnicki i cz??? ulicy Tynieckiej) Miejska Infrastruktura rozpocz??a od 4 maja sprzeda? abonamentw postojowych.

Sp?ka zach?ca do kupowania abonamentw za po?rednictwem sklepu internetowego znajduj?cego si? na stronie internetowej www.eabonamenty.mi.krakow.pl

?rd?o: KROPKA

 
Strona 8 z 93
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu