Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Inwestycje Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?ówna Inwestycje

InwestycjeTrasa pieszo-rowerowa wzd?u? bulwarów rzeki Wilgi

Email Drukuj

BUD?ET OBYWATELSKI PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI - NR 17

Trasa pieszo-rowerowa ??cz?ca (wzd?u? bulwarów rzeki Wilgi) Podgórze z Zakrzówkiem i Ruczajem

Budowa ci?gu pieszo-rowerowego wzd?u? bulwarów rzeki Wilgi z Podgórza na Ruczaj (od ul. Konopnickiej do ul. Kobierzy?skiej).

 

ZIELONA ALEJA TWARDOWSKIEGO

Email Drukuj

BUD?ET OBYWATELSKI - PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI NR 18

G?osowanie rozpoczyna si? ju? 20 czerwca i trwa? b?dzie do 28 czerwca. G?osowa? b?dzie mo?na za po?rednictwem specjalnej platformy do g?osowania on-line, która zostanie udost?pniona na stronie bud?etu obywatelskiego www.krakow.pl/budzet w dniach g?osowania lub tradycyjnie, na papierowej karcie, któr? b?dzie mo?na odda? w jednym z punktów g?osowania

Zmiana ulicy Twardowskiego na zielon? alej? ruchu uspokojonego ??cz?c? Bulwary Wi?lane z Zakrzówkiem. Priorytetem jest bezpiecze?stwo u?ytkowników, komfort mieszka?ców oraz utrzymanie dost?pno?ci dla wszystkich. System tych linearnych po??cze? powinien by? rozbudowywany, tak by poprzez te ci?gi zieleni poprawi? funkcjonowanie przyrodniczych obszarów w zwartej zabudowie miejskiej, a tak?e umo?liwi? przyjazne przemieszczanie si? mieszka?ców i u?ytkowników miasta pomi?dzy terenami zieleni w celach rekreacji i wypoczynku.

WiÄ™cej…
 

TRASY: PYCHOWICKA I ZWIERZYNIECKA

Email Drukuj

TRASY: PYCHOWICKA I ZWIERZYNIECKA – ROZPOCZYNAJ? SI? KONSULTACJE SPO?ECZNE
W ramach konsultacji spo?ecznych mieszka?cy mog? si? zapozna? z koncepcj? budowy tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej w zakresie od Ronda Ofiar Katynia do Trasy ?agiewnickiej (skrzy?owanie ulic Grota Roweckiego-Rostworowskiego).
Planowane przez Miasto arterie to element trzeciej obwodnicy Krakowa.

Miejsca i terminy spotka? konsultacyjnych z udzia?em pracowników Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Urz?du Miasta Krakowa oraz autorów proponowanych rozwi?za?.:
- 23 czerwca (wtorek) godz. 17:00 -Zespó? Szkó? Ogólnokszta?c?cych nr 8, ul .Na B?onie 15b
- 24 czerwca (?roda) godz. 17:00 – Szko?a Podstawowa nr 31, sala 21 I pi?tro, ul. Prusa 18
- 25 czerwca (czwartek) godz. 17:00 - Dom Kultury, ul. Praska 52

Koncepcja budowy tras wy?o?ona zostanie do publicznego wgl?du w nast?puj?cych terminach:
- 26 czerwca (pi?tek) w godz. 17.00-19.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VI
- 29 czerwca (poniedzia?ek) w godz. 17.00-19.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VII
- 30 czerwca (wtorek) w godz. 17.00-19.00 w siedzibie Rady Dzielnicy VIII

W wy?ej podanych terminach odb?d? si? tak?e dy?ury konsultacyjne z udzia?em projektanta.
Zgodnie z koncepcj?, d?ugo?? tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej to ok.6,9 km. Zadanie podzielone jest na nast?puj?ce odcinki:
- Odcinek 1 od Ronda Ofiar Katynia do skrzy?owania Armii Krajowej - Zarzecze – rozbudowa Armii Krajowej do przekroju 2x3 pasy ruchu.
- Odcinek 2 skrzy?owanie Armii Krajowej - Zarzecze do ul. Baka?arzy – rozbudowa Armii Krajowej (2x2) z skrzy?owaniami dwupoziomowymi wyposa?onymi w pasy dla relacji skr?tnych oraz z budow? Trasy Zwierzynieckiej (2x2) w poziomie "-1".
- Odcinek 3 od ul. Odlewnicza do ul. Ksi?cia Józefa – budowa tunelu (2x3) pod rzek?. Rudawa i wzgórzem ?w. Bronis?awy d?ugo?ci ok. 2.4 km.
- Odcinek 4 od ul. Ksi?cia Józefa do rz. Wis?a - budowa dwupoziomowego w?z?a "Przegorza?y" z przebudow? ul. Ksi?cia Józefa.
- Odcinek 5 budowa mostu przez Wis?? (2x3) d?ugo?ci ok. 400 m.
- Odcinek 6 budowa dwupoziomowego w?z?a "Tyniecka": skrzy?owanie Trasa Pychowicka - Tyniecka - Norymberska - Sodowa.
- Odcinek 7 od w?z?a "Tyniecka" do ul. Grota Roweckiego - budowa Trasy Pychowickiej (2x3) z przebudow? ulicy Norymberskiej i przebudow? skrzy?owania Grota Roweckiego – Rostworowskiego.

Wnioski, uwagi i zastrze?enia dot. przedsi?wzi?cia, mo?na przesy?a?, w formie pisemnej, w terminie do dnia 14 lipca br. poczt? na adres: Zarz?d Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-596 Kraków, b?d? poczt? elektroniczn? na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć. , z dopiskiem „Konsultacje spo?eczne - Trasa Zwierzyniecka i Pychowicka".
Przesy?ane uwagi nale?y podpisa? i za??czy? adres, wraz z numerem ewidencyjnym dzia?ki. Wszystkie opinie mieszka?ców zostan? zanalizowane. Wnioski i zastrze?enia, mo?liwe do zastosowania pod wzgl?dem prawnym i finansowym, zostan? uwzgl?dnione.
Wi?cej informacji, a tak?e koncepcja budowy tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej jest do pobrania na stronie www.zikit.krakow.pl

 

 

KROPKA: Czy uda si? zabezpieczy? mieszka?ców przed powodzi??

Email Drukuj

Osiedle Podwawelskie

Czy uda si? zabezpieczy? mieszka?ców przed powodzi??

Ju? pi?? lat mija od powodzi, która sprawi?a, ?e cz??? osiedla Podwawelskiego znalaz?a si? pod wod?. Mieszka?cy co roku obawiaj? si?, ?e sytuacja mo?e si? powtórzy?. Po powodzi z 2010 r. Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji dokona?o oceny przyczyn zalania osiedla i podj??o wielokierunkowe dzia?ania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej tej cz??ci dzielnicy.
– Poddano oczyszczeniu i dokonano te? remontu sieci kanalizacyjnej. Zasadnicz? ochron? osiedla, jak i pozosta?ego obszaru D?bnik dla sytuacji ekstremalnych mo?e jednak zapewni? tylko pompownia powodziowa, której zadaniem b?dzie zrzut z kanalizacji wód nadmiarowych drog? przepompowania ich do rzeki Wis?y w okresach skrajnych tj. gdy poziom wód w korycie Wis?y zmusza do zamkni?cia przelewów burzowych, co uniemo?liwia zrzut grawitacyjny  – twierdzi Mieczys?aw Góra, wiceprezes Zarz?du, dyrektor ds. Techniczno-Inwestycyjnych Miejskie Przedsi?biorstwo Wodoci?gów i Kanalizacji Spó?ki Akcyjnej.
Opracowanie koncepcyjne takiej przepompowni wykonano w roku 2012. Nast?pnie podj?to projektowanie szczegó?owe i wówczas okaza?o si?, ?e przyj?ta lokalizacja nad rzek? Wilg? w bezpo?rednim s?siedztwie istniej?cych urz?dze? kanalizacyjnych, nie mo?e by? zaakceptowana, ze wzgl?du na rezerw? terenu w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, przeznaczon? dla tzw. „Kana?u Krakowskiego” (zwanego równie? „Kana?em Ulgi”). Realizacja inwestycji zosta?a wstrzymana. Podj?to jednak czynno?ci zmierzaj?ce do okre?lenia czy mo?liwe jest podj?cie prac projektowych na cz??ci dzia?ki nie podlegaj?cej roszczeniu. Dzia?ka ta, jest bowiem jedyn? w tym rejonie, która jest zgodna z ide? przyj?tej ochrony przeciwpowodziowej w projekcie MPWiK. Dokonano wi?c stosownych operacji analityczno-geodezyjnych, które po przeprowadzeniu post?powania doprowadzi?y do „uwolnienia” potrzebnej cz??ci dzia?ki. Chc?c poprawi? przepustowo?? sieci wewn?trz osiedla przygotowano projekt kolektora odci??aj?cego.
W czerwcu zesz?ego roku MPWiK uzyska?o decyzj? pozwolenia na budow? dla sieci ogólnosp?awnej w rejonie ulic Barskiej i Komandosów, spotka?a si? ona jednak ze sprzeciwem mieszka?ców.
– MPWiK wystosowa?o pismo do Spó?dzielni Mieszkaniowej Podwawelska, ?e wobec zakwestionowania i oprotestowania tej decyzji, jak równie? odmowy udzielenia prawa s?u?ebno?ci przesy?u MPWiK ze strony spó?dzielni, nie uj?to tej inwestycji w planie inwestycyjnym Spó?ki na 2015 rok – informuje Mieczys?aw Góra. – Nie jeste?my te? wstanie przej?? odpowiedzialno?ci za skutki nast?pnych zjawisk pogodowych, jakie mog? dotkn?? mieszka?ców osiedla. Nie rezygnujemy jednak z tego zadania i zamierzamy je realizowa? równolegle z budow? przepompowni w latach 2016–2017 – zapewnia dyrektor MPWiK.

?ród?o: KROPKA

 

ZIELONA ALEJA TWARDOWSKIEGO

Email Drukuj

ZIELONA ALEJA TWARDOWSKIEGO – PRZYJAZNE PO??CZENIE BULWARÓW WI?LANYCH Z ZAKRZÓWKIEM

Osiedle Podwawelskie oraz ca?y teren Ludwinowa od Monte Cassino po stadion Garbarni oraz od Bulwarów Wi?lanych do Kapelanki jest obecnie pod olbrzymi? presj?. Centrum Kongresowe, budowany biurowiec i wiele ostatnio zrealizowanych inwestycji mieszkaniowych wywiera presj? na ten teren mieszkalny. Wprowadzenie strefy p?atnego parkowania na Starych D?bnikach spowoduje zastawienie ulic Ludwinowa.
Na szcz??cie nie wszystko stracone, poniewa? jest ju? plan odwrócenia niekorzystnego trendu. Ka?dy z nas mieszka?ców, nasze rodziny i nasi znajomi mog? pomóc w jego realizacji, poniewa? wystarczy zag?osowa? na projekt ogólnomiejskiego bud?etu obywatelskiego pod nazw? „Zielona Aleja Twardowskiego – przyjazne po??czenie Bulwarów Wi?lanych z Zakrzówkiem”. To bardzo istotna inicjatywa, poniewa? ulica Twardowskiego ma szans? sta? si? punktem zwrotnym dla zagospodarowania ca?ego obszaru Ludwinowa, sta? si? przyk?adem dla ca?ego miasta oraz po??czy? atrakcyjne tereny dla wszystkich Krakowian i turystów.

Podwawelska degradacja vs rewitalizacja

Obecnie ulica Twardowskiego jest bardzo intensywnie degradowana poprzez szybki ruch tranzytowy, co stwarza niebezpiecze?stwo dla mieszka?ców w tym szczególnie osób starszych i dzieci. Jak wielkie jest to zagro?enie udowodni? wypadek na skrzy?owaniu Szwedzkiej i Twardowskiego z 2013 roku w wyniku, którego dachowa?o auto, a dwójka dzieci z obra?eniami trafi?a do szpitala. Chodnik jest zdegradowany i zastawiony samochodami, a s?u?y codziennie, jako ci?g pieszy ??cz?cy budynki mieszkalne z komunikacj? publiczn?, okolicznymi sklepami i szko??. Ponadto wszyscy mieszka?cy Krakowa i tury?ci nie maj? obecnie przyjaznego po??czenia Bulwarów Wi?lanych z Zakrzówkiem w celach rekreacji i wypoczynku. W realizacji projektu nale?y uwzgl?dni? s?siedztwo Centrum Kongresowego oraz planowan? k?adk? Kazimierz-Ludwinów, przysz?e zagospodarowanie Zakrzówka oraz utworzenie Parku Uj?cia Wilgi. Zielona Aleja Twardowskiego b?dzie ??czy? te wszystkie obszary w spójn? sie? atrakcyjnych, zielonych terenów dla wszystkich mieszka?ców Krakowa. Ci?g zielonej alei i strefa uspokojonego ruchu wpisuje si? w potrzeb? rewitalizacji osiedla Podwawelskiego, z którym projekt s?siaduje. Realizacja projektu umo?liwi w przysz?o?ci rozwój ma?ego biznesu, a dodatkowo ma szans? stworzy? i nada? now? to?samo?? dla obszaru ca?ego Ludwinowa rozwijaj?c jego ?ródmiejsko-zielony charakter tworz?c przyk?adowy obszar mieszkalny na przysz?o??. Projekt jest zgodny z zapisami planu przestrzennego Konopnickiej – Monte Cassino, Studium Zagospodarowania miasta Krakowa oraz rekomendacjami Krajowej Rady Bezpiecze?stwa Ruchu Drogowego. Kolejnym uzasadnieniem jest s?siedztwo g?ównych arterii z bardzo dobrze rozwini?t? komunikacj? publiczn?.

Spo?eczny Plan dla Ludwinowa

Projekt Zielonej Alei Twardowskiego jest cz??ci? szerszego planu, który wychodzi naprzeciw oczekiwa? Krakowian w kwestii kszta?towania przestrzeni publicznej. Jego g?ówne filary to:

BEZPIECZE?STWO - bezpieczne poruszanie si? niechronionych u?ytkowników dróg, a w szczególno?ci dzieci i osób starszych,

KOMFORT - ograniczenie ha?asu, zanieczyszcze? komunikacyjnych oraz mi?dzydzielnicowego ruchu tranzytowego,

DOST?PNO?? - zapewnienie dost?pno?ci terenów zielonych, szkó?, sklepów, instytucji oraz obs?ugi parkingowej.

Postulaty spo?eczne planu zapewni? zrównowa?ony rozwój Ludwinowa i stworz? wzór do na?ladowania:
•   Strefa ograniczonej pr?dko?ci do 30 km/h - utworzenie strefy ruchu uspokojonego z fizycznym, strefowym i skutecznym ograniczeniem pr?dko?ci oraz zmian? organizacji ruchu w strefie
•   Zielona Aleja Twardowskiego - utworzenie alei ruchu uspokojonego z zieleni? urz?dzon? i ma?? architektur? wzd?u? ulic Twardowskiego/Dworska/Wierzbowa ??cz?cej Bulwary Wi?lane i Zakrzówek
•   Park rzeczny Wilga - utworzenie parku wraz z realizacj? g?ównej trasy rowerowej numer 9 ??cz?cej si? z planowan? k?adk? Kazimierz-Ludwinów
•  Rewitalizacja os. Podwawelskiego - opracowanie lokalnego programu rewitalizacji (LPR) z wyznaczeniem stref aktywno?ci (shared space) wokó? pawilonów handlowych oraz z utworzeniem lokalnego targu zamiast rozproszonych stoisk
•  Analiza dost?pno?ci miejsc parkingowych - przeprowadzenie analizy parkingowej w zwi?zku z wprowadzeniem strefy p?atnego parkowania na Starych D?bnikach oraz z uwagi na inwestycje biurowe i Centrum Kongresowe

Zatem do??cz do zmiany i poprzyj plan!

Mo?esz ?atwo pomóc w realizacji planu: zag?osuj na projekt Zielona Aleja Twardowskiego w ogólnomiejskim bud?ecie obywatelskim, zag?osuj na wybrane projekty w ramach dzielnicowego bud?etu obywatelskiego, wy?lij wniosek listownie do ZIKiT w sprawie utworzenia strefy ograniczonej pr?dko?ci 30 km/h.

 
Strona 7 z 93
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu