Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Inwestycje Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Inwestycje

InwestycjeOsiedle Podwawelskie

Email Drukuj

Zmiany w organizacji ruchu ?

W po?owie pa?dziernika rozpoczn? si? konsultacje spo?eczne w sprawie zmian w organizacji ruchu na ulicach Twardowskiego, Dworskiej i Wierzbowej, na osiedlu Podwawelskim. Intensywny ruch tranzytowy w tym rejonie powoduje obni?enie poziomu bezpiecze?stwa mieszka?cw, szczeglnie dzieci i osb starszych oraz ma negatywny wp?yw na ?rodowisko.
- Uwa?am, ?e nale?y wprowadzi? stref? ograniczonej pr?dko?ci do 30 km/h, ktra poprzez zastosowanie odpowiednich narz?dzi ograniczy intensywno?? ruchu oraz jego pr?dko??. Ulica Twardowskiego powinna sta? si? zielon? alej? ruchu uspokojonego z zieleni? urz?dzon? i ma?? architektur?, a wok? pawilonw handlowych nale?y wyznaczy? strefy bezpiecznej aktywno?ci mwi Sebastian Ociepka, zaanga?owany w t? spraw? mieszkaniec osiedla Podwawelskiego. - Mieszka?cy od dawna postuluj? tak?e wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach Twardowskiego i Dworskiej wraz z wyznaczeniem na nich miejsc parkingowych dodaje.

We wrze?niu Rada Dzielnicy VIII podj??a uchwa?y, w ktrych wnioskuje o wprowadzeniu zakazu zatrzymywania na ulicach:
- Twardowskiego - na odcinkach od ulicy Szwedzkiej do Mieszcza?skiej (po prawej stronie) i od Mieszcza?skiej do Bu?haka (po jednej stronie),
- Dworskiej - na odcinku od ulicy Mieszcza?skiej do Komandosw,
- Wierzbowej - na odcinku od ulicy Komandosw do Bu?haka (po prawej stronie, za wyj?tkiem zatok parkingowych).

Celem proponowanych zmian jest ograniczenie mi?dzydzielnicowego tranzytu samochodowego przez osiedle Podwawelskie, a co za tym idzie zapewnienie komfortu mieszka?com poprzez zmniejszenie poziomu ha?asu i zanieczyszcze? komunikacyjnych, poprawa bezpiecze?stwa oraz zapewnienie dost?pno?ci terenw zielonych, szk?, sklepw, instytucji oraz obs?ugi parkingowej.
- Organizatorem konsultacji jest Dzielnica VIII D?bniki. Projektodawcy przygotuj? trzy wersje rozwi?za? ruchu w tym rejonie. O opini? poprosimy rwnie? w?adze Sp?dzielni Mieszkaniowej Podwawelska. Ostateczny g?os nale?y jednak do mieszka?cw, dlatego apeluj? o wzi?cie udzia?u w konsultacjach mwi Krzysztof Gacek, radny Dzielnicy VIII z rejonu os. Podwawelskiego. We ?rod?, 28 pa?dziernika zaplanowane jest rwnie? spotkanie z mieszka?cami osiedla Podwawelskiego, ktre odb?dzie si? w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Komandosw, pocz?tek o godz. 18-tej.
Informacje o terminie i miejscu konsultacji podane zostan? na stronie internetowej Dzielnicy VIII D?bniki: www.dzielnica8.krakow.pl.

KROPKA

 

Ulica 8 Pu?ku U?anw

Email Drukuj

Ulica 8 Pu?ku U?anw

Opracowano dokumentacj? projektow?

Rada Dzielnicy VIII D?bniki zwrci?a si? do jednostek miejskich z zapytaniem o stan przygotowa? do realizacji budowy ulicy 8 Pu?ku U?anw. W odpowiedzi Zarz?d Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, ?e opracowana zosta?a dokumentacja projektowa potrzebna do z?o?enia wniosku o wydanie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsi?wzi?cia. Wniosek zosta? z?o?ony 7 wrze?nia br.
Przypomnijmy, ?e prawie 3-kilometrowa ulica 8 Pu?ku U?anw ma po??czy? ulic? Zawi?? ze skrzy?owaniem ulic Bro?ka, Kapelanka, Grota Roweckiego. Na wielu odcinkach, zw?aszcza pocz?tkowym w rejonie ulicy Obozowej oraz ko?cowym wzd?u? ulicy Lipi?skiego przebiega? b?dzie w bardzo bliskiej odleg?o?ci od g?stej zabudowy mieszkalnej, dlatego kwestie zwi?zane ze ?rodowiskowymi uwarunkowaniami jej realizacji s? szczeglnie wa?ne.

?rd?o:

 

Czy na osiedlu Podwawelskim powstan? nowe parkingi?

Email Drukuj

Czy na osiedlu Podwawelskim powstan? nowe parking dla mieszka?cw?

foto: archiwum

Rada Nadzorcza SM Podwawelska zaprasza wszystkich cz?onkw sp?dzielni oraz osoby posiadaj?ce prawo odr?bnej w?asno?ci do lokalu mieszkalnego na terenie osiedla (nie b?d?ce cz?onkami SM Podwawelska) na spotkanie, ktre odb?dzie si? w najbli?sz? sobot? 10 pa?dziernika br. w dawnej sali kinowej przy ul. Komandosw 21.

Tematem spotkania b?dzie omwienie i uzgodnienie planu budowy parkingw na terenie os. Podwawelskiego.

Z uwagi na obszerno?? zagadnienia spotkanie odb?dzie si? w dwch grupach:

Od 9:00-12:30 z mieszka?cami ulic Komandosw i Wierzbowej

Od 13:00-16:00 z mieszka?cami ulic S?omiana i Kapelanka.

?rd?o: smpodwawelska.pl

 

ZAKRZWEK ZOSTANIE WYKUPIONY NEGOCJACJE ZAKO?CZONE

Email Drukuj

Zako?czy?y si? negocjacje prowadzone przez Zast?pc? Prezydenta Krakowa El?biet? Koterb? z Zarz?dem Krakw City Park w sprawie pozyskania na rzecz Miasta nieruchomo?ci wchodz?cych w zakres planowanego Parku Zakrzwek.Za nieruchomo?ci miasto zap?aci ok 23 mln z?otych, oraz przeka?e sp?ce dzia?k? o warto?ci ok 3 mln z?otych. Teraz opini? w sprawie transakcji musi wyrazi? Komisja Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa. Sfinalizowanie transakcji nast?pi w przysz?ym roku bud?etowym. To olbrzymi krok do realizacji oczekiwanego przez mieszka?cw Parku Zakrzwek. Wcze?niej, w ubieg?ym roku Rada Miasta przyj??a plan zagospodarowania przestrzennego dla Zakrzwka umo?liwiaj?cy zachowanie tego terenu jako parku i urz?dzenie tu w przysz?o?ci m.in. otwartego k?pieliska.
(UMK)

?rd?o: KROPKA

 

Budynek przy ul. Twardowskiego 45 idzie na sprzeda?

Email Drukuj

Zabytkowy budynek dawnej rogatki miejskiej przy ul. Twardowskiego 45 ma zosta? sprzedany!

W odpowiedzi na pismo Rady Dzielnicy VIII - D?bniki w sprawie rozwa?enia mo?liwo?ci przeznaczenia budynku po?o?onego przy ul. Twardowskiego nr 45 na utworzenie placwki kultury i/lub biblioteki odpisa? Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski:

Gmina Miejska Krakw jest w?a?cicielem nieruchomo?ci gruntowej () o powierzchni 0,0294 ha (), zabudowanej budynkiem dawnej rogatki miejskiej przy ul. Twardowskiego 45, wpisanym do rejestru zabytkw (). Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Monte Cassino Konopnickiej przedmiotowa nieruchomo?? po?o?ona jest w terenie zabudowy us?ugowej U.3.
Sprawa zagospodarowania nieruchomo?ci zosta?a przedstawiona na posiedzeniu Zespo?u Zadaniowego ds. wskazania sposobu zagospodarowania nieruchomo?ci stanowi?cych w?asno?? Gminy Miejskiej Krakw i Skarbu Pa?stwa, zabudowanych budowlami, obiektami oraz infrastruktur?, niezdatnymi do eksploatacji, wymagaj?cymi przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych, zabezpieczaj?cych b?d? rozbirkowych, a tak?e do spraw oceny zasadno?ci rozpocz?cia sprzeda?y lokali usytuowanych w budynkach stanowi?cych w 100% w?asno?? Gminy Miejskiej Krakw, w przypadku nieruchomo?ci o niskiej intensywno?ci zabudowy (). Zesp? ustali?, i? po wykwaterowaniu najemcw lokali mieszkalnych, nale?y podj?? dzia?ania zmierzaj?ce do sprzeda?y nieruchomo?ci [w drodze przetargu].
Rada Miasta Krakowa w uchwale Nr XV/99/03 z dnia 7 maja 2003 r. zastrzeg?a, i? do wy??cznej kompetencji Rady Miasta nale?y wyra?anie zgody na sprzeda? i oddanie w u?ytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomo?ci z wyj?tkiem przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, pod budow? gara?y o powierzchni nie wi?kszej ni? 50 m2 oraz realizacj? urz?dze? infrastruktury technicznej.

Uchwa?? Nr XXI/331/15 z dnia 8 lipca 2015 r. Rada Miasta Krakowa wyrazi?a wol? sprzeda?y nieruchomo?ci zabudowanej zabytkowym budynkiem przy ul. Twardowskiego 45 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz na udzielenie 5% bonifikaty od ceny nieruchomo?ci ustalonej w wyniku przetargu, w zwi?zku z wpisem nieruchomo?ci do rejestru zabytkw.
W wykonaniu powy?szej uchwa?y () przeznaczy?em przedmiotow? nieruchomo?? do sprzeda?y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nak?adaj?c na nabywc? () obowi?zek przeprowadzenia w terminie 2 lat od zawarcia umowy sprzeda?y nieruchomo?ci, remontu budowlanego i konserwatorskiego budynku. Przetarg na sprzeda? nieruchomo?ci planowany jest na pa?dziernik 2015 r.

Przedstawiaj?c powy?sze uprzejmie informuj?, i? bior?c pod uwag? z?y stan techniczny budynku wymagaj?cy przeprowadzenia kosztownego remontu konserwatorskiego, a tak?e maj?c na uwadze przeznaczenie nieruchomo?ci w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego brak jest uzasadnienia do pozostawienia nieruchomo?ci w zasobie nieruchomo?ci Gminy Miejskiej Krakw.

?rd?o: krzysztofgacek.pl

 
Strona 5 z 93
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu