Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Inwestycje Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?ówna Inwestycje

InwestycjeNowe przej?cie dla pieszych na Podwawelskim

Email Drukuj

Na ul. S?omianej b?dzie bezpieczniej!

Po niespe?na 3 latach zabiegów, zbiórce podpisów, konsultacjach spo?ecznych i wspólnych dzia?aniach Rady Dzielnicy VIII - D?bniki i SM "Podwawelska" przej?cie dla pieszych przy ul. S?omianej zosta?o wykonane przez ZIKiT ! Zadanie sfinansowano m.in. z bud?etu Rady Dzielnicy VIII - informuje Krzysztof Gacek (radny z os. Podwawelskiego).

O budow? w tym miejscu przej?cia dla pieszych zabiegali od kilku lat mieszka?cy osiedla.

Tak obecnie wygl?da nowe wyniesione przej?cie dla pieszych vis a vis pawilonu handlowego przy ul. S?omianej 17 (os. Podwawelskie)

Pojawi?y si? oczywi?cie g?osy krytyczne, g?ównie ze strony kierowców musz?cych zwolni? na tym odcinku ulicy.

 

 

Pierwszy kurs „Dragona”

Email Drukuj

Komunikat prasowy

Pierwszy kurs „Dragona”

19 grudnia 2015 roku o godzinie 9:19 z dworca Warszawa Wschodnia po raz pierwszy wyruszy? poci?g Kolei Mazowieckich do Krakowa. „Dragon”, z?o?ony z klimatyzowanych wagonów pi?trowych, b?dzie kursowa? w weekendy. Bilet na przejazd mo?na kupi? ju? za 40 z?. W inauguracji po??czenia uczestniczy? Adam Struzik, marsza?ek województwa mazowieckiego, oraz Dariusz Grajda, cz?onek zarz?du KM, dyrektor handlowy.
Poci?g do Krakowa odjecha? z Warszawy Wschodniej o godzinie 9:19, a do stacji Kraków G?ówny dotar? o 12:14. W drog? powrotn? wyruszy? o godzinie 16:18 i dowióz? podró?nych do Warszawy Wschodniej na 19:08. Równie? tego dnia swoje weekendowe kursy zainaugurowa? poci?g „S?oneczny” do Gdyni, wyje?d?aj?c z Warszawy Zachodniej o godzinie 7:20.
– Kolejne dzia?ania spó?ki ?wiadcz? o jej dynamicznym rozwoju, co nas, jako w?a?ciciela, niezmiernie cieszy. Unowocze?nia si? tabor, Koleje Mazowieckie wprowadzaj? ró?ne udogodnienia dla pasa?erów. A pasa?erowie to doceniaj?, bo w ostatnich latach zdecydowanie ich przybywa – powiedzia? Adam Struzik, marsza?ek województwa mazowieckiego. – Jak wida?, Koleje poszerzaj? nie tylko sposób dzia?ania, ale i obszar, liczymy wi?c na to, ?e sta?e kursy do Krakowa i Gdyni przysporz? KM kolejnych wielbicieli.
Zarówno „Dragon”, jak i „S?oneczny”, kursuj? w weekendy i s? zestawione z nowoczesnych, klimatyzowanych wagonów pi?trowych, które s? przystosowane do potrzeb osób niepe?nosprawnych, a tak?e posiadaj? przewijaki dla niemowl?t. W sk?adach jest dost?pny catering. Mo?na tak?e nieodp?atnie przewie?? psa lub rower.
- Pomys? uruchomienia po??cze? weekendowych do Krakowa i do Gdyni tak naprawd? by? inspirowany sugestiami naszych podró?nych i poparty ?wietnym wynikiem przewozowym poci?gu „S?oneczny” w ostatnim sezonie letnim (ponad 117,6 tys. podró?nych). Je?li po??czenia oka?? si? trafionym pomys?em, zarówno pod k?tem rentowno?ci, jak i popularno?ci w?ród podró?nych a wierz?, ?e tak b?dzie - to wejd? one na sta?e do naszej oferty – powiedzia? Dariusz Grajda, cz?onek zarz?du, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich.

WiÄ™cej…
 

Strefa P?atnego Parkowania na os. Podwawelskim?

Email Drukuj

Czy na osiedlu Podwawelskim powinna powsta? strefa p?atnego parkowania?

Jaki obszar powinna obj??? Czy granica SPP powinna przebiega? na linii ulic Dworska - Wierzbowa (P7.1)? Czy strefa powinna obj?? ca?e osiedle Podwawelskie (P7.1 + P7.2)?

Jakie s? op?aty za parkowanie w SPP?

STREFA P?ATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowi?zuje w dni robocze od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 10.00–20.00

Stawki op?at

Op?ata za parkowanie pojazdów w strefie p?atnego parkowania pobierana jest za pomoc?:

- ?rodków pieni??nych uiszczanych w parkomacie,
- poprzez wykupienie abonamentu postojowego,
- przy u?yciu telefonów komórkowych poprzez operatora mobilnego: MobiParking, SkyCash
- za pomoc? Krakowskiej Karty Miejskiej (opcja dost?pna wy??cznie w strefach P1, P2, P3),
- za pomoc? kart zbli?eniowych typu PayPass, PayWave (funkcjonalno?? dost?pna wy??cznie w strefach P2, P4, P5, P7, P8 oraz podstrefach P6I, P6II, P6III, P6IV, P6V).

STAWKI OP?AT ZA KOLEJNE GODZINY PARKOWANIA W STREFIE:

- za pierwsz? godz.: 3,00 z?
- za drug? godz.: 3,50 z?
- za trzeci? godz.: 4,10 z?
- za czwart? i kolejne godz: 3,00 z?
Minimalna op?ata wynosi 1,00 z?

STAWKI OP?AT ABONAMENTOWYCH:
• OGÓLNODOST?PNE (P):

- jednodniowy – stawka op?aty 25,00 z?
- tygodniowy (na 5 kolejnych dni roboczych) – stawka op?aty 125,00 z?
- miesi?czny (na 30 kolejnych dni) - stawka op?aty 250,00 z?

• MIESZKA?CA STREFY (P1, P2, P3, P4, P5, P6I, P6II, P6III, P6IV, P6V, P7, P8):

- Stawka op?aty 10,00 z?/m-c

• OSOBY NIEPE?NOSPRAWNEJ (N):

- Stawka op?aty za abonament wynosi 2,50 z?/m-c

• MIKROPRZEDSI?BIORCY LUB W?A?CICIELA NIERUCHOMO?CI, B?D?CEGO JEDNOCZE?NIE JEJ ADMINISTRATOREM (M1, M2, M3, M4, M5, M6I, M6II, M6III, M6IV, M6V, M7 i M8):

- Stawka op?aty za abonament wynosi 50,00 z?/m-c

• INSTYTUCJONALNY (P1-P8) wydawany dla pojazdów b?d?cych w?asno?ci? instytucji sektora finansów publicznych, organizacji spo?ecznych, wyznaniowych, politycznych zwi?zków i organizacji zawodowych maj?cych siedzib? na terenie strefy p?atnego parkowania.

- Stawka op?aty wynosi 100,00z?/m-c za pierwszy pojazd, przy czym za ka?dy kolejny pojazd wzrasta ona o 20% w stosunku do op?aty za poprzedni pojazd.

• Z NAP?DEM ELEKTRYCZNYM LUB HYBRYDOWYM:

- Stawka op?aty za abonament wynosi 100,00 z?/m-c

• ZASTRZE?ONE STANOWISKO POSTOJOWE:

- Op?ata zrycza?towana za jedno stanowisko postojowe wynosi 850,00z?/m-c, przy czym op?ata ta wzrasta progresywnie o 20% za ka?de kolejne stanowisko (w stosunku do op?aty za poprzednie stanowisko).

 

 

RUCZAJ: Rozbudowa placu zabaw

Email Drukuj

Plac zabaw przy zbiegu ulic Szwai i Lubostro? zostanie doposa?ony.

Istniej?cy plac zabaw przy zbiegu ulic Szwai i Lubostro? doczeka si? rozbudowy. Opracowany zosta? projekt, a ?rodki na realizacj? zarezerwowano na przysz?y rok.
– Liczba dzieci, które chcia?yby skorzysta? z placu ju? dawno przeros?a jego mo?liwo?ci – mówi Piotr Rusocki, radny Dzielnicy VIII D?bniki. - W ramach doposa?enia przewidziano monta? m.in. hu?tawek, du?ego zestawu sze?ciowie?owego, karuzeli, i innych elementów przeznaczonych dla najm?odszych.

Za intensywn? rozbudow? rejonu tzw. Nowego Ruczaju cz?sto nie nad??aj? inwestycje infrastrukturalne, które mog? pozytywnie wp?ywa? na komfort ?ycia mieszka?ców. Tak jest w?a?nie z placami zabaw dla dzieci, których brakuje w tym rejonie. Dlatego informacja o rozbudowie placu zabaw przy zbiegu ulic Szwai i Lubostro? ucieszy zapewne wszystkich, którzy z niego korzystaj?.

?ród?o: KROPKA

 

O!strzegator – nowo?? dla kierowców

Email Drukuj

O!strzegator

Które krakowskie ulice s? w remoncie? Któr?dy prowadzi objazd? Gdzie w najbli?szym czasie wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu? Odpowiedzi mo?na znale?? na „Mapie utrudnie?” na stronie Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu, a tak?e na telefonie komórkowym, dzi?ki nowej aplikacji „O!strzegator”.
Aplikacja opiera si? na systemie geolokalizacji, to znaczy, ?e wiadomo?ci docieraj? do u?ytkowników, którzy znajduj? si? w pobli?u nag?ego zdarzenia. Ponadto istnieje tak?e mo?liwo?? wytypowania dodatkowych punktów, na temat których b?d? przesy?ane informacje. Wiadomo?ci mog? dotyczy? ca?ego województwa, miasta, dzielnicy lub tylko konkretnych ulic.
O!strzegator nie wymaga rejestracji, jest bezp?atny i nie b?dzie zawiera? reklam. Aplikacj? mo?na pobra? ze sklepu Google na telefony z systemem Android. W najbli?szym czasie ma by? tak?e dost?pna dla systemów Apple i Windows Phone.

?ród?o: KROPKA, UMK

 
Strona 3 z 93
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu