Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Inwestycje Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 lutego 2012 09:16

Projekt planu udost?pniony jest na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl
Ponowne wy?o?enie planu do publicznego wgl?du odby?o si? w dniach od 2 do 31 stycznia  br. w Biurze Planowania Przestrzennego Urz?du Miasta Krakowa przy ul. Józefa Sarego 4.
11 stycznia tu? przed publiczn? dyskusj? w Tynieckim Klubie Kultury mieszka?cy Osiedla Tyniec spotkali si? z El?biet? Koterb?, Prezydent Miasta Krakowa oraz z przedstawicielami Biura Planowania Przestrzennego celem wymiany uwag do planu.
16 stycznia natomiast przeprowadzona zosta?a w Urz?dzie Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich ?wi?tych dyskusja publiczna nad rozwi?zaniami przyj?tymi w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian.

- Ju? po pierwszym jego wy?o?eniu mieszka?cy oprotestowali zaproponowany projekt planu, poniewa? nie spe?nia? ich oczekiwa? – mówi Mieczys?aw K?osowski, Radny Dzielnicy VIII D?bniki, radny z Ty?ca i zarazem specjalista w zakresie budownictwa – Na ich wniosek w 2010 roku Radni Miasta Krakowa wnie?li do planu 155 poprawek z czego 106 przeg?osowano i przes?ano do dalszego procedowania. Okazuje si? jednak, ?e plan nadal wymaga korekty i cho? uwzgl?dniono cz??? poprawek Radnych Miasta Krakowa m. in.: zmiany (obni?enie) kategorii dróg w Osiedlu, pozostawiono budynek po przedszkolu (po którym mia?a przebiega? droga), który obecnie posiada prawomocn? decyzj? pozwolenia na adaptacj? na O?rodek Zdrowia oraz wprowadzono dodatkowo 15 ha pod budownictwo, które w obecnym studium by?y przeznaczone na ten cel – wylicza radny – to znaczn? cz??? bardzo istotnych uwag mieszka?ców ca?kowicie pomini?to. Chodzi na przyk?ad  o zmian? kategorii dróg: ul. Bogucianka i ul. Boles?awa ?mia?ego z KDZ (droga zbiorcza) na KDL (droga lokalna), co powoduje zmniejszenie pasa drogowego z 20 m dla KDZ na 12m dla KDL (tak wa?ne przy istniej?cej zabudowie) czy zniesienie zakazu lokalizacji budynków w odleg?o?ci 30 m od granicy u?ytków le?nych (obecnie w decyzji WZiZT Regionalny Dyrektor Ochrony ?rodowiska uzgadnia odleg?o?? mi?dzy 12 a 15 m na tym obszarze), jak równie? wprowadzenia wzd?u? istniej?cych dróg 40 metrowego pasa pod zabudow? jednorodzinn? (obecnie na terenach, które w studium nie dopuszcza si? do zabudowy s? nowo wybudowane budynki i wydane pozwolenia na budow?) – mówi Mieczys?aw K?osowski. – Mam nadziej?, ?e nasze ponowne uwagi tym razem zostan? wprowadzone w ca?o?ci.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko, ka?dy ma prawo z?o?enia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko.

Uwagi nale?y sk?ada? na pi?mie w Urz?dzie Miasta Krakowa w Punkcie Obs?ugi Mieszka?ców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drog? pocztow? na adres: Urz?d Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomo?ci, której uwaga dotyczy.
Uwagi s? rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia up?ywu terminu ich sk?adania. Rozpatrzenie nast?puje w formie Zarz?dzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urz?du Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.pl.
(red.)

 

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu