Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych Jak pracowali nasi radni? Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych Jak pracowali nasi radni?
Jak pracowali nasi radni? Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 27 stycznia 2012 10:47

KROPKA: Pocz?tek roku to cz?sto czas podsumowa? minionych dwunastu miesi?cy. Poni?ej prezentujemy sprawozdania ze swojej rocznej dzia?alno?ci, ktre przekaza?o nam ju? troje z 21. radnych Dzielnicy VIII D?bniki. Mamy nadziej?, ?e w kolejnych wydaniach sukcesywnie b?dziemy mogli przedstawi? podsumowania pozosta?ych radnych, jak rwnie? zbiorcze ca?ej Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki:

Urszula Twardzik radna z rejonu OS. RUCZAJ
- praca Komisjach: Edukacji, Kultury, Polityki Spo?ecznej oraz Praworz?dno?ci; Przewodnicz?ca Komisji Edukacji,
- wspieranie inicjatyw szk? zmierzaj?cych do podniesienia jako?ci nauczania i wychowania, promowanie konkursw tematycznych, imprez kulturalnych i sportowych, obecno?? podczas wydarze? szkolnych, odbiorw remontw, dba?o?? o w?a?ciwy rozdzia? ?rodkw finansowych na prace remontowe oraz zadania priorytetowe, w tym konkursy tematyczne i przedmiotowe,
- inicjatorka wsp?pracy Rady Dzielnicy VIII z Pe?nomocnikiem Prezydenta ds. Rodziny i Centrum Profilaktyki Uzale?nie? w ramach akcji Postaw na Rodzin? i koordynator tej akcji,
- w ramach pracy w Komisji Praworz?dno?ci pomys?odawca organizacji Konkursu Graffiti, jako sposobu na walk? z pseudografficiarstwem i niszczeniem elewacji nieruchomo?ci miejskich,
- organizatorka plastyczno-fotograficznego konkursu EKO i MY, skierowanego uczniw szk? podstawowych i gimnazjw,
- wsp?organizatorka Do?ynek Miejskich, z ramienia Rady Dzielnicy VIII, oraz uroczysto?ci zwi?zanych z XX-leciem Dzielnic Krakowa,
- wsp?praca i wspieranie dzia?alno?ci Centrum Kultury Ruczaj,
- starania o rozpocz?cie przebudowy ulicy ?any (inwestycja znalaz?a si? w bud?ecie Miasta na 2012 rok),
- rozpocz?te starania o poszerzenie i doposa?enie placu zabaw na osiedlu przy ul. Przyzby
- przy wsp?pracy z ZBK zadbanie o ?ad i porz?dek na osiedlu przy ul. Przyzby.

Krzysztof Gacek radny z rejonu OS. PODWAWELSKIEGO, cz?onek Zarz?du Dzielnicy VIII

- cz?onek Komisji: Praworz?dno?ci, Informacji, Promocji i Dialogu Spo?ecznego, Edukacji, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Rozwoju i Innowacji oraz Sportu i Terenw Zielonych,
- pomoc w uzyskaniu ?rodkw na: ogrodzenie (niestety cz??ciowe) obydwu placwek o?wiatowych na os. Podwawelskim, zakup koszy do koszykwki i bramek do unihokeja na boisku szkolnym, wymian? parkietu w sali gimnastycznej SP nr 25, poprawa infrastruktury szko?y i gimnazjum priorytetem,
- dzia?ania na rzecz przeprowadzenia remontw w trzech przedszkolach i ??obku, znajduj?cych si? na terenie osiedla Podwawelskiego,
- organizator (wsplnie z Arkadiuszem Puszkarzem, Przewodnicz?cym Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki) bezp?atnego Kursu Samoobrony dla Kobiet,
- zako?czone sukcesem dzia?ania na rzecz ustanowienia ruchu jednokierunkowego na ulicy Dworskiej,
- remont chodnika na ul. Mieszcza?skiej oraz niewielkiego fragmentu na ul. Bocznej,
- dzia?ania na rzecz zagospodarowania i otwarcia dla ruchu pieszych przej?cia podziemnego pod ul. Konopnickiej przy hotelu Forum niestety, jak na razie zako?czone niepowodzeniem.

Maciej Lewandowski radny z rejonu D?BNIK
- cz?onek Komisji: Informacji, Promocji i Dialogu Spo?ecznego, Edukacji, Infrastruktury oraz Polityki Spo?ecznej,
- przygotowanie projektw uchwa?: zamiany znajduj?cej si? na terenie Parku D?bnickiego dzia?ki b?d?cej w?asno?ci? Echo Investment oraz utworzenia na Zakrzwku zespo?u przyrodniczo-krajobrazowego,
- przygotowanie projektu uchwa?y w sprawie nie dokonywania podwy?ek op?at za: korzystanie z cmentarzy i urz?dze? cmentarnych, us?ugi przewozowe w komunikacji miejskiej (MPK), przedszkola, zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ?ciekw, u?ytkowanie wieczyste, wywz ?mieci oraz nie dokonywanie podwy?ek w zakresie wysoko?ci czynszw za mieszkania komunalne i wysoko?ci podatku od nieruchomo?ci,
- wsparcie w pozyskaniu ?rodkw na po?o?enie odcinka chodnika na ul. Pu?askiego przy bloku SM D?bniki,
- dzia?ania (niestety nieskuteczne) na rzecz stworzenia Szlaku Papieskiego w D?bnikach. (folder, nowe tablice itp.)
- zako?czone niepowodzeniem prby przywrcenia us?ug okulistycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w Przychodni przy ul. Szwedzkiej 27.

?rd?o: KROPKA

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu