Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Inwestycje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle" Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Inwestycje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle"
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle" Drukuj Email
Wpisany przez Pawe?   
niedziela, 08 stycznia 2012 10:15

OG?OSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23 grudnia 2011 r. o ponownym wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle" wraz z prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 w zwi?zku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p?n. zm.), w zwi?zku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Pa?stwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 pa?dziernika 2008 r. o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z p?n. zm.), a tak?e w zwi?zku z uchwa?? Rady Miasta Krakowa Nr XI/150/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r., zawiadamiamo ponownym wy?o?eniu do publicznego wgl?du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Osiedle" wraz z prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko.
Wy?o?enie odbywa? si? b?dzie w dniach od 2 do 31 stycznia 2012 r. (z wyj?tkiem ?wi?t, sobt i niedziel), w Biurze Planowania Przestrzennego Urz?du Miasta Krakowa, ul. Jzefa Sarego 4, w godzinach:

- poniedzia?ki: 14:00 - 16:00

- wtorki, ?rody, czwartki pi?tki: 8:00 - 10:00.


Projekt planu wraz z prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko w zakresie ponownie wyk?adanym udost?pniony b?dzie rwnie? na stronie internetowej: http://www.bip.krakow.pl

Dyskusja publiczna nad rozwi?zaniami przyj?tymi w projekcie planu w zakresie wprowadzonych zmian zostanie przeprowadzona w dniu 16 stycznia 2012 r., w Urz?dzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich ?wi?tych 3/4, Sala Obrad, pocz?tek o godz. 14:00.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko, ka?dy ma prawo z?o?enia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognoz? oddzia?ywania na ?rodowisko.

Uwagi nale?y sk?ada? na pi?mie w Urz?dzie Miasta Krakowa w Punkcie Obs?ugi Mieszka?cw, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10), lub drog? pocztow? na adres: Urz?d Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Krakw - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2012 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomo?ci, ktrej uwaga dotyczy.

Uwagi s? rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia up?ywu terminu ich sk?adania. Rozpatrzenie nast?puje w formie Zarz?dzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urz?du Miasta Krakowa na stronie internetowej
http://www.bip.krakow.pl

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu