Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Komisja planowania MPZP Osiedle Podwawelskie Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
MPZP Osiedle Podwawelskie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 31 marca 2017 11:16

OG?OSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31 marca 2017 r.

o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie"
.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z p?n. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w zwi?zku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa?dziernika 2008 r. o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z p?n. zm.)

zawiadamiam

o podj?ciu przez Rad? Miasta Krakowa Uchwa?y Nr LXVI/1643/17 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie".
Granice obszaru obj?tego planem szczeg?owo okre?la za??cznik graficzny


Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko, ka?dy ma prawo z?o?enia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski nale?y sk?ada? w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2017 r. - w?asnor?cznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomo?ci, ktrej wniosek dotyczy.

Wnioski mo?na wnosi?:
- na pi?mie w Urz?dzie Miasta Krakowa w Punktach Obs?ugi Mieszka?cw (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drog? pocztow? na adres: Urz?d Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Jzefa Sarego 4, 31-047 Krakw,
- drog? elektroniczn?: za po?rednictwem elektronicznej platformy us?ug administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Osiedle Podwawelskie (jak mo?emy przeczyta? na stronach Biura Planowania Przestrzennego UMK) b?dzie planem o charakterze porz?dkuj?cym. Pozwoli na ochron? istniej?cego uk?adu urbanistycznego osiedla poprzez zabezpieczenie go przed niepo??danym w tym rejonie dog?szczeniem zabudowy oraz umo?liwi w?a?ciwe kszta?towanie przestrzeni publicznych, w tym zieleni urz?dzonej. Obj?cie przedmiotowego terenu planem miejscowym pozwoli na zrwnowa?ony rozwj obszaru, zapobiegnie niekorzystnym przekszta?ceniom, jakie potencjalnie mog? nast?pi? w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

?rd?a:
bip.krakow.pl
krzysztofgacek.pl

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu