Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Aktualno?ci Zmiany w organizacji ruchu na os. Podwawelskim? Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Aktualno?ci Zmiany w organizacji ruchu na os. Podwawelskim?
Zmiany w organizacji ruchu na os. Podwawelskim? Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 22 kwietnia 2016 12:10

Ulice: Dworska, Twardowskiego, Wierzbowa... (?rd?o: KROPKA - bezp?atna gazeta twojej dzielnicy)

Zmiany w organizacji ruchu

W pa?dzierniku ub. roku przeprowadzono konsultacje spo?eczne w sprawie zmian w organizacji ruchu na ulicach Twardowskiego, Dworskiej i Wierzbowej na osiedlu Podwawelskim. Intensywny ruch tranzytowy w tym rejonie powoduje obni?enie poziomu bezpiecze?stwa mieszka?cw, szczeglnie dzieci i osb starszych oraz ma negatywny wp?yw na ?rodowisko.
O opini? w tej sprawie zwrcono si? do dr in?. Marka Bauera z krakowskiej Politechniki. Za?o?ono, ?e sporz?dzone opracowanie b?dzie stanowi? wsparcie merytoryczne podczas ewentualnych korekt organizacji ruchu na analizowanym obszarze. Dlatego skupiono si? na potencjalnych efektach dzia?a? lokalnych, ktre mo?na osi?gn?? na osiedlu Podwawelskim. W ramach opracowania przeprowadzono badania nat??e? ruchu na wybranych skrzy?owaniach oraz patrolowe pomiary parkowania wzd?u? najwa?niejszych ulic wewn?trz analizowanego obszaru.

Opracowanie zawiera wnioski sformu?owane na podstawie przeprowadzonych bada?, ktre generalnie s? zbie?ne ze spostrze?eniami mieszka?cw oraz osb zaanga?owanych spraw?. Obecnie na wi?kszo?ci odcinkw ulic osiedla Podwawelskiego dopuszczono parkowanie pojazdw, przy czym jego organizacja jest do?? chaotyczna. W ramach opracowania przeprowadzono jednodniowe patrolowe badania parkowania.
Patrole by?y wykonywane co godzin?, w okresie od godz. 7 do 19. Obj??y one ul. Twardowskiego, Dworsk? i Wierzbow?. W wyniku pomiarw ustalono, ?e 26% parkuj?cych pojazdw pojawia si? w okresie porannym i odje?d?a w godzinach popo?udniowych. Jest to efekt niedawnego rozszerzenia strefy p?atnego parkowania w Starych D?bnikach. Wyniki te mog? stanowi? wst?p do dyskusji na temat ewentualnego dalszego poszerzenia strefy oraz zr?nicowania stawek parkingowych.
Mo?na te? stwierdzi?, ?e najwi?kszym problemem mieszka?cw osiedla jest nie tyle dost?pno?? do uk?adu drogowego oraz sieci komunikacji zbiorowej co ruch innych pojazdw, wykorzystuj?cych ulice osiedlowe do przejazdw alternatywnych wzgl?dem ci?gu ulic Kapelanka i Monte Cassino oraz w mniejszym stopniu tak?e ul. Konopnickiej.

W opracowaniu analizie poddane zosta?y trzy warianty zmian. Za najkorzystniejszy z punktu widzenia mieszka?cw uznany zosta? wariant (nr 1), w ktrym za?o?ono utworzenie uk?adu ulic osiedlowych opartego na systemie jednokierunkowym. Zasadnicze zmiany w stosunku do stanu obecnego wprowadzono na ul. Twardowskiego oraz ul. Dworskiej. Ruch jednokierunkowy zaproponowano zgodnie z zasad? zaburzenia ci?g?o?ci przejazdu w jednym kierunku, co ma na celu zniech?cenie kierowcw nie zainteresowanych celami podr?y zlokalizowanymi w obr?bie osiedla do jego przecinania. Takie rozwi?zanie jest stosowane powszechnie w europejskich miastach w obszarach zagro?onych nadmiernym ruchem pojazdw poszukuj?cych alternatywnych tras przejazdu wzgl?dem silnie obci??onych ulic (w tym przypadku ul. Kapelanka, Monte Cassino oraz Konopnickiej). Temu samemu celowi sprzyjaj? rwnie? ograniczenia pr?dko?ci do maksymalnie 30 km/h.

Wprowadzenie uk?adu ulic jednokierunkowych b?dzie sprzyja?o uporz?dkowaniu parkowania na obszarze osiedla (mo?liwe jest utworzenie stanowisk parkingowych na jezdniach, z jednoczesnym uwolnieniem chodnikw) oraz wp?ywa?o na popraw? warunkw ruchu pieszego i rowerowego. Wariant ten najbardziej sprzyja tak?e projektowi utworzenia Zielonej Alei Twardowskiego, ??cz?cej Zakrzwek z Bulwarami Wis?y.

- Opracowanie przygotowane przez dr Bauera by?o niezb?dne, aby mc dalej procedowa? nad zmian? organizacji ruchu na os. Podwawelskim. Zmiany, ktra b?dzie s?u?y?a poprawie komfortu i bezpiecze?stwa mieszka?cw osiedla, ale z pewno?ci? nie spodoba si? niektrym kierowcom skracaj?cym sobie podr? przez osiedle mwi Krzysztof Gacek, radny Dzielnicy VIII D?bniki z rejonu osiedla Podwawelskiego.

- My?l?, ?e przy okazji konsultacji w sprawie zmiany organizacji ruchu w rejonie ulic Twardowskiego, Dworska, Wierzbowa nale?y zapyta? mieszka?cw o ich opinie na temat ewentualnego poszerzenia Strefy P?atnego Parkowania. Idealnych rozwi?za?, ktre zadowol? wszystkich nie ma. Pora jednak odpowiedzie? na pytanie czy 10 z? miesi?cznie za abonament parkingowy to du?o?

Renata Pi?tka KROPKA

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu