Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Podr?czny informator O?rodki zdrowia Jak m?drze chroni? wzrok przed s?o?cem? Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?ówna Podr?czny informator O?rodki zdrowia Jak m?drze chroni? wzrok przed s?o?cem?
Jak m?drze chroni? wzrok przed s?o?cem? Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 kwietnia 2016 07:53

Z niecierpliwo?ci? wyczekujemy wiosny i lata, a przede wszystkim zwi?zanych z nimi wy?szych temperatur oraz wi?kszej dawki promieni s?onecznych, które pobudzaj? do ?ycia i dodaj? energii. Trzeba jednak pami?ta?, ?e poza licznymi zaletami, promieniowanie niesie tak?e spore zagro?enia, przede wszystkim dla naszych oczu. Jak m?drze chroni? wzrok przed s?o?cem, a jednocze?nie zachowa? komfort widzenia?

Tutaj z pomoc? przychodz? nam oczywi?cie okulary przeciws?oneczne, które niestety cz??ciej traktowane s? jako modny dodatek do ubioru, ni? wa?ny element ochrony wzroku. Nierzadko zdarza si?, ?e gdy s?o?ce zaczyna razi?, bez zastanowienia kupujemy okulary przeciws?oneczne na mijanych po drodze straganach i stoiskach. Tymczasem g?ównym zadaniem okularów przeciws?onecznych jest ochrona - nie tyle przed o?lepiaj?cym ?wiat?em, ile - przede wszystkim przed promieniami UVA i UVB. Osoby, które nie chroni? wzroku u?ywaj?c dobrych okularów przeciws?onecznych nara?aj? swoje oczy na szkodliwe dzia?anie tych promieni.

Dlaczego powinni?my nosi? okulary przeciws?oneczne?

Przedostaj?ce si? do oka promienie UVA i UVB mog? sta? si?  ?ród?em wielu chorób, takich jak za?ma, skrzydlik czy nawet czerniak. Mog? te? prowadzi? do degeneracji plamki ?ó?tej (centralnej cz??ci siatkówki odpowiedzialnej za ostro?? widzenia i rozpoznawanie szczegó?ów) oraz do?? cz?stego latem zapalenia spojówek, zaczerwienienia, ?zawienia czy pieczenia oczu. Latem bez okularów przeciws?onecznych w zasadzie nie powinni?my wychodzi? z domu.


Jakie powinny by? dobre okulary przeciws?oneczne?

Chocia? sklepy odzie?owe i uliczne stojaki kusz? ró?norodno?ci? kolorów i kszta?tów oprawek oraz cenami ni?szymi ni? te w salonie optycznym, zwykle nie zapewniaj? w?a?ciwej ochrony przed promieniowaniem UV. Co gorsza, ?renica schowana za ciemn? soczewk? okularow? rozszerza si? i wpuszcza wi?cej ?wiat?a a tym samym szkodliwych promieni UV do wn?trza oka, przez co okulary zamiast pomaga?, mog? nam zaszkodzi?. Dlatego decyduj?c si? na zakup okularów przeciws?onecznych warto wybra? si? do optyka, który odpowiednio nam doradzi i dobierze rozwi?zanie dostosowane do naszych potrzeb i naszej wady wzroku  (nie ka?dy wie, ?e mo?na mie? korekcyjne okulary przeciws?oneczne). Samo zabarwienie soczewek okularowych nie wystarczy - stopie? ochrony przed UV zale?y od materia?u z jakiego wykonane s? soczewki oraz rodzaju zastosowanych uszlachetnie?. Soczewki okularowe wykonane z materia?u o indeksie wy?szym b?d? równym 1.53 gwarantuj? nam pe?n? ochron? przed promieniowaniem UV. Natomiast je?eli wybieramy soczewki z materia?u o indeksie 1.50, warto poprosi? wówczas o dodatkowy filtr UV 400, który zapewni nam 100% ochron? przed szkodliwym promieniowaniem. Dla dobra oczu wa?ny jest tak?e odpowiedni kszta?t okularów. Chc?c zapewni? oczom najlepsz? ochron?, nale?y wybiera? du?e oprawy okularowe o wi?kszej krzywi?nie, które zapobiegaj? wpadaniu promieni s?onecznych od góry lub z boku okularów. Poza okularami przeciws?onecznymi warto jest tak?e chroni? oczy przed o?lepiaj?cym ?wiat?em nosz?c np. kapelusz lub czapk? z daszkiem.

Fotochromy – okulary na co dzie?


Osobom szukaj?cym uniwersalnych rozwi?za? z pewno?ci? przypadn? do gustu okulary z soczewkami fotochromowymi. Ich niew?tpliw? zalet? jest fakt, ?e automatycznie zmieniaj? swoje zabarwienie w zale?no?ci od nat??enia ?wiat?a (reaguj? na promienie UV). Na zewn?trz przyciemniaj? si? nawet do 89%, czyli osi?gaj? poziom zabarwienia wysokiej klasy okularów przeciws?onecznych, a w pomieszczeniach pozostaj? bezbarwne. Poza podstawow? zalet?, czyli maksymaln? ochron? przed promieniowaniem UV (nawet w soczewkach o indeksie 1.50), s? wygodniejsze w u?ytkowaniu, mo?na je bowiem nosi? ca?y dzie?, bez konieczno?ci si?gania po okulary przeciws?oneczne, gdy zmienia si? pogoda lub miejsce, w którym przebywamy. Cz?sto klienci obawiaj? si?, ?e soczewki fotochromowe nie b?d? reagowa? odpowiednio szybko na zmiany nat??enia o?wietlenia – t?umaczy Szymon Grygierczyk, ekspert firmy Hoya Lens Poland, znanego na ca?ym ?wiecie producenta nowoczesnych soczewek okularowych. Wystarczy jednak wybra? produkt o wysokich parametrach technologicznych gwarantuj?cy b?yskawicznie przyciemnianie si? soczewek na zewn?trz i rozja?nianie wewn?trz pomieszcze?. Dzi?ki temu niezale?nie od panuj?cych warunków atmosferycznych i nat??enia ?wiat?a, miejsca, w którym si? znajdujemy i pory dnia, soczewki fotochromowe dostosowuj? si? do otoczenia, zapewniaj?c komfortowe widzenie niezale?nie od sytuacji – w pomieszczeniu staj? si? bezbarwne, tak jak standardowe okulary korekcyjne, na zewn?trz za? przyciemniaj? si? stosownie do nat??enia promieni s?onecznych. Jednocze?nie, podczas tych szybkich zmian, przez ca?y czas zachowana jest pe?na ochrona przed promieniowaniem UV – a w przypadku zastosowania specjalnej pow?oki antyrefleksyjnej, dodatkowo zapewniona jest ochrona wzroku, nawet przed promieniami odbijaj?cymi si? od wewn?trznej powierzchni soczewki – dodaje Szymon Grygierczyk z Hoya Lens Poland. Okulary fotochromowe s? okularami na ka?d? por? roku, gwarantuj? 100% ochrony przed promieniowaniem UV. Polecane s? wszystkim osobom wra?liwym na ?wiat?o, które cz?sto przebywaj? zarówno na zewn?trz, jak i wewn?trz pomieszcze? - w?a?nie dlatego to rozwi?zanie doskonale sprawdza si? w mie?cie.

Pe?na ochrona oczu przed s?o?cem

Je?li natomiast mamy w planie d?ugie i cz?ste przebywanie na s?o?cu i potrzebujemy okularów na ostre s?o?ce np. na pla?? (lub ?nieg) to zarówno osoby bez wady  wzroku, jak i potrzebuj?ce korekcji, powinny zaopatrzy? si? w okulary przeciws?oneczne. Osoby sp?dzaj?ce sporo czasu nad wod?, wiedz? jak o?lepiaj?ce potrafi? by? promienie s?oneczne odbijaj?ce si? od jej powierzchni. Najlepszym sposobem na unikni?cie takich odblasków s? okulary z soczewkami polaryzacyjnymi. Blokuj? one okre?lone fale ?wiat?a, redukuj? irytuj?ce refleksy i zapobiegaj? tym samym mru?eniu oczu. Inn? zalet? polaryzacji jest zwi?kszenie kontrastu widzenia. Dodatkowo okulary z soczewkami polaryzacyjnymi gwarantuj? pe?n? ochron? przed promieniowaniem UV

Jakie znaczenie ma kolor?

Zabarwienie okularów ma du?e znaczenie dla oczu. Najcz??ciej wyst?puj?ce zabarwienia to kolor br?zowy, szary oraz ?ó?ty i pomara?czowy.  Kolor br?zowy najlepiej zatrzymuje ?wiat?o niebieskie i podnosi kontrast koloru trawy w stosunku do nieba. Szary i szarozielony kolor soczewek nie zmienia kolorów otaczaj?cych przedmiotów, s? one widziane w naturalny sposób, mog? by? jednak nieco przygaszone. Z kolei ?ó?te i pomara?czowe zabarwienie poprawia kontrast widzenia w pochmurny dzie? i o zmroku. Zabarwienie okularów zapewnia te? stylowy wygl?d. Kolorowe soczewki okularowe wygl?daj? bardzo stylowo. Trzeba  jednak pami?ta?, ?e oprócz koloru bardzo wa?ny jest te? stopie? zabarwienia soczewek. Wystarczaj?c? ochron? zapewniaj? soczewki zabarwione w 70-75 proc., ale przy silnym nas?onecznieniu – powinny mie? nawet 85 do 90 proc. Nale?y równie? pami?ta?, ?e w soczewkach o wysokiej absorpcji, powy?ej 92%, nie mo?na prowadzi? samochodu.  – dodaje Szymon Grygierczyk z Hoya Lens Poland.
Przed zakupem okularów, które maj? chroni? nasz wzrok przed s?o?cem warto wzi?? pod uwag? nie tylko ich wygl?d, ale przede wszystkim parametry techniczne, które zagwarantuj? komfort widzenia i zdrowy wzrok na lata. Mo?liwo?ci oferowane przez nowoczesn? optyk? s? znacznie bardziej rozbudowane ni? mog?oby si? pocz?tkowo wydawa?, dlatego ka?d? decyzj? nale?y przedyskutowa? ze specjalist? - optykiem.  Rozmowa z optykiem pozwoli ustali? niezb?dne cechy idealnych okularów przeciws?onecznych, a w przypadku osób z wadami wzroku – umo?liwi wybór soczewek gwarantuj?cych pe?n? ochron? przed s?o?cem oraz najbardziej optymalne rozwi?zanie zarówno z punktu widzenia potrzeb, jak i finansów.

 

www.hoya.pl

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu