Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Biznes Firmy Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 16 stycznia 2016 16:56

Czym kierowa? si? przy wyborze okularów?

Jakie powinny by? dobre okulary? Na co powinny?my zwraca? uwag? przy ich wyborze? Jakie mo?liwo?ci technologiczne oferuje nowoczesna optyka i czy warto inwestowa? w innowacyjne rozwi?zania, pojawiaj?ce si? na rynku?

Te i inne w?tpliwo?ci powinny sta? si? udzia?em ka?dej osoby, stoj?cej przed konieczno?ci? wyboru okularów. Niestety, brak odpowiedniej edukacji z zakresu dopasowania optymalnych soczewek okularowych sprawia, ?e przeci?tny u?ytkownik okularów kieruje si? w procesie decyzyjnym przede wszystkim kszta?tem i kolorem oprawek, ich zgraniem z owalem twarzy, dopasowaniem do osobistego stylu czy aktualnej mody. Niew?tpliwie to, jak prezentuj? si? okulary, jest niezwykle istotne, wp?ywa bowiem na samopoczucie u?ytkownika i jego zadowolenie ze swojego wygl?du. Nadmierne skupienie si? na aspekcie wizualnym prowadzi jednak?e do marginalizacji podstawowej funkcji, jak? okulary maj? spe?nia?, czyli korekty wady wzroku oraz poprawy widzenia. Na szcz??cie kompromis nie jest konieczny – trzeba tylko spojrze? na ich wybór z szerszej perspektywy.

Nie wybieraj na oko


Pierwszym krokiem przy wyborze okularów jest dok?adne okre?lenie celu, do jakiego s? one potrzebne. Czy korekcja wzroku jest niezb?dna w celu poprawy widzenia w dali czy w bli?y? A mo?e po??dane s? soczewki, umo?liwiaj?ce dobre widzenie na ka?d? odleg?o?? i we wszystkich kierunkach? Czy b?d? u?ywane do jazdy samochodem, do czytania, pracy przed komputerem czy mo?e do uprawiania sportu? Wspó?czesna optyka oferuje szereg konstrukcji i materia?ów, z których wykonywane s? soczewki okularowe - aby jednak dokona? prawid?owego wyboru, nie wystarczy proste komputerowe badanie wzroku u okulisty – to dopiero wst?p do kompleksowej diagnozy. Okulista specjalizuje si? przede wszystkim w diagnostyce i leczeniu chorób oczu. Za pomoc? badania autorefraktometrem okulista okre?li wprawdzie, w przybli?eniu, moc przysz?ych soczewek, nie wykona jednak dodatkowych testów optycznych czy te? innych precyzyjnych pomiarów pozosta?ych  parametrów uk?adu wzrokowego. Pomiary te s? konieczne do okre?lenia wady wzroku oraz niezb?dne do prawid?owego doboru konstrukcji soczewek tak, aby najlepiej zaspokaja?a ona potrzeby wzrokowe pacjenta.

Badanie autorefraktometrem, czyli komputerowe badanie wzroku, okre?la jedynie przybli?on? warto?? korekcji optycznej i powinno by? jedynie wst?pem do dalszych bada?  - t?umaczy Maja Kornacka, marketing manager w firmie Hoya Lens Poland. To zadanie dla optometrysty, który specjalizuje si? w badaniu wad refrakcji, czyli wad wzroku. Optometrysta wykonuje szereg testów, które pozwalaj? na profesjonalny dobór soczewek okularowych z uwzgl?dnieniem ich mocy oraz komfortu widzenia. Kompleksowe pomiary wykonane przez fachowca w swojej dziedzinie to gwarancja dla u?ytkownika, ?e b?dzie dobrze widzia?. Dodatkowo, co równie istotne, optometrysta posiada wiedz?, jakie rozwi?zania s? dost?pne, z jakich materia?ów wykonywane s? soczewki, jakie pow?oki mo?na zastosowa? oraz czemu to wszystko ma s?u?y? – dodaje Maja Kornacka.

Rzut oka na ulepszenia – pow?oka antyrefleksyjna. Zbytek czy standard?

Zdecydowanie standard. Oczekiwana jako?? widzenia uzale?niona jest nie tylko od prawid?owo dobranej korekcji wady wzroku i w?a?ciwie dopasowanej konstrukcji soczewek, lecz tak?e od uszlachetnie?, na które mo?na zdecydowa? si? przy wyborze okularów. Mowa przede wszystkim o ró?nego rodzaju pow?okach „udoskonalaj?cych" jako?? widzenia w ró?nych warunkach atmosferycznych oraz zwi?kszaj?cych walory zdrowotne. np. chroni?cych przed szkodliwym promieniowaniem UV czy ?wiat?em niebieskim. W?ród uszlachetnie? soczewek okularowych, szczególne miejsce zajmuje pow?oka antyrefleksyjna.

Pow?oka antyrefleksyjna to rodzaj wielowarstwowego uszlachetnienia, nak?adanego na soczewk? okularow?, którego zadaniem jest eliminowanie odbicia ?wiat?a od powierzchni soczewek. Dzi?ki temu  soczewki przepuszczaj? wi?cej ?wiat?a, poprawiaj?c tym samym kontrast i komfort widzenia. S? szczególnie polecane kierowcom (o?lepiaj?ce ?wiat?a noc?), osobom pracuj?cym przed komputerem (odbicia ?wiat?a od ekranu) oraz.... ka?demu u?ytkownikowi okularów (dzi?ki takiej pow?oce rozmówca widzi oczy, nie za? refleksy odbijaj?ce si? od powierzchni okularów). Pow?oki antyrefleksyjne, mog? posiada? równie? szereg innych w?a?ciwo?ci, wp?ywaj?cych na komfort u?ytkowania okularów – np. zwi?kszaj? odporno?? soczewek na zarysowania czy zaparowanie, zmniejszaj? podatno?? na zabrudzenia i przyleganie py?ków czy te? zdecydowanie u?atwiaj? usuwanie brudu i t?uszczu z ich powierzchni. Tym samym, pow?oka antyrefleksyjna gwarantuje ostre i komfortowe widzenie w ka?dym ?wietle, zdecydowanie u?atwia codzienn? piel?gnacj? soczewek i zwi?ksza ich ?ywotno??, przez co maksymalnie wzrasta komfort u?ytkowania okularów .Soczewka soczewce nierówna

Przez wiele lat preferowanym surowcem do produkcji soczewek optycznych by?o szk?o – pomimo, ?e nie jest materia?em lekkim, umo?liwia wytworzenie praktycznie ka?dej mocy korekcyjnej, jest odporne na zarysowania i przejrzyste. W?asno?ci szk?a mo?na dodatkowo poprawi?, stosuj?c barwienie i pow?oki uszlachetniaj?ce, dostosowuj?c w ten sposób wygl?d okularów do ró?nych trendów i stylów u?ytkowania. W ostatnich latach, osoby nosz?ce okulary sta?y si? jednak znacznie bardziej wymagaj?ce. Oczekuj? l?ejszych i cie?szych soczewek, zwi?kszaj?cych komfort u?ytkowania, szk?o za? nie jest ju? jedynym dost?pnym materia?em, z którego tworzy si? soczewki okularowe sta?e miejsce na rynku zdoby?y bowiem wysokoindeksowe soczewki organiczne (z zaawansowanych technologicznie tworzyw sztucznych), które poza doskona?ymi parametrami optycznymi, s? wyj?tkowo lekkie, cienkie i wytrzyma?e. Soczewki organiczne, w po??czeniu z odpowiedni? pow?ok? antyrefleksyjn?, daj? gwarancj? korzystania z soczewek przez wiele lat - bez wzgl?du na warunki otoczenia.

Nie bój si? zapyta? optyka

Bywa, ?e pomoc w doborze okularów w salonach optycznych sprowadza si? do zapytania o  warto?? korekcji wzroku (wady wzroku) i preferowany kszta?t i wygl?d oprawek. Nierzadko klienci sami nie wiedz?, czego potrzebuj?, jakie rozwi?zania s? dost?pne, z jakich materia?ów wykonywane s? soczewki. Mo?liwo?ci oferowane przez nowoczesn? optyk? s? znacznie bardziej rozbudowane ni? mog?oby si? pocz?tkowo wydawa?, dlatego ka?d? decyzj? warto przemy?le? i przedyskutowa? z optykiem – to on pomo?e ustali? niezb?dne cechy naszych idealnych okularów.

informacja prasowa

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu