Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna W?adze dzielnicy Rada dzielnicy Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piÄ…tek, 08 stycznia 2016 11:55

Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska Urz?du Miasta Krakowa zaprasza wszystkich mieszka?ców Krakowa do udzia?u w konsultacjach spo?ecznych dokumentu pn. Kierunki rozwoju i zarz?dzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030.

Kierunki Rozwoju i Zarz?dzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030 b?d? dokumentem perspektywicznym, który okre?li spójn? i planow? polityk? miasta w zakresie ich rozwoju oraz wprowadzi d?ugoterminowy i systematyczny sposób zarz?dzania terenami zieleni w mie?cie.

Nad opracowaniem dokumentu czuwa zespó? ekspercki w sk?adzie: architekt krajobrazu dr hab. in?. arch. prof. PK Agata Zachariasz z Politechniki Krakowskiej, dendrolog dr hab. in?., prof. UR Piotr Muras z Uniwersytetu Rolniczego, ekspert w zakresie ochrony przyrody, ornitolog Micha? Myd?owski oraz in?ynier ?rodowiska dr in?. Tomasz Bergier z AGH. Koordynatorem grupy eksperckiej jest architekt krajobrazu i urbanistka, Agnieszka Kowalewska.

Celem opracowania dokumentu jest regulacja polityki miasta w ramach:

•    zachowania, rozwoju i tworzenia nowych terenów zieleni miejskiej, spe?niaj?cych potrzeby spo?eczne;
•    integracji rozproszonej struktury zieleni;
•    ochrony terenów cennych przyrodniczo, tj. przestrzennego i ekologicznego zrównowa?enia rozwoju miasta oraz racjonalnej gospodarki zasobami przyrodniczymi;
•    usprawnienia zarz?dzania terenami zieleni w Krakowie.

Przekszta?canie przestrzeni miejskiej wymaga przygotowania strategii kompleksowo uwzgl?dniaj?cej m.in. zagadnienia zwi?zane z utrzymaniem oraz rozwojem terenów zieleni, potrzebami mieszka?ców i u?ytkowników miasta oraz jego rozwojem przestrzennym. Dlatego te? Kierunki Rozwoju i Zarz?dzania Terenami Zieleni w Krakowie przygotowane zostan? tzw. metod? partycypacyjno-eksperck?, w ramach której poszczególne komórki organizacyjne UMK, miejskie jednostki organizacyjne oraz zewn?trzni eksperci z poszczególnych dziedzin zwi?zanych z kszta?towaniem i ochron? ?rodowiska (architektury krajobrazu, dendrologii i ogrodnictwa, ochrony przyrody oraz hydrologii) wspólnie opracuj? dokument z w/w zakresu. Podstawow? zasad? tej metody jest pe?ne zaanga?owanie spo?eczno?ci lokalnej w tym organizacji pozarz?dowych w proces planowania, na ka?dym jego etapie. Miastu zale?y na tym, ?eby rozwój terenów zieleni by? odpowiedzi? na potrzeby mieszka?ców. Sporz?dzenie dokumentu poprzedz? wi?c warsztaty z mieszka?cami miasta, pomocne w okre?leniu oczekiwa? i preferencji lokalnej spo?eczno?ci. W oparciu o zebrane informacje Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska UMK przyst?pi do opracowywania dokumentu, którego projekt równie? zostanie poddany konsultacjom spo?ecznym. Mieszka?cy Krakowa b?d? mogli oceni?, w jaki sposób wyniki pierwszego etapu konsultacji znalaz?y odzwierciedlenie w konkretnym planie dzia?a?.

Dzia?ania rozpoczn? si? wieloaspektow? analiz? obejmuj?c? zagadnienia przyrodnicze, funkcjonalne, przestrzenne, spo?eczne, demograficzne, dotycz?ce dziedzictwa kulturowego,
a tak?e formalno-prawne i organizacyjno-ekonomiczne, które zostan? zwie?czone pierwszym etapem konsultacji spo?ecznych. Na podstawie zebranych danych powstanie koncepcja systemu terenów zieleni, która równie? zostanie przedyskutowana z mieszka?cami i u?ytkownikami miasta w drugim etapie konsultacji spo?ecznych. Stworzona wersja dokumentu b?dzie podlega? uzgodnieniom z odpowiednimi instytucjami, urz?dami, organizacjami i w?adzami miasta, a? wreszcie jej ostateczna wersja zostanie przed?o?ona Radzie Miasta Krakowa pod obrady.

Celem konsultacji spo?ecznych pierwszego etapu, który potrwa do 22 lutego 2015 r. b?dzie:

•    zebranie wniosków, uwag, opinii, pomys?ów;
•    nawi?zanie wspó?pracy z mieszka?cami, organizacjami pozarz?dowymi i innymi podmiotami na rzecz utrzymania i rozwoju terenów zieleni;
•    okre?lenie we wspó?pracy z interesariuszami priorytetów w zakresie rozwoju zieleni oraz zarz?dzania nimi.

Celem konsultacji spo?ecznych drugiego etapu b?dzie:

•    poinformowanie o wynikach I etapu konsultacji spo?ecznych oraz o sposobie uwzgl?dnienia zg?oszonych postulatów w dokumencie;
•    zaprezentowanie spo?eczno?ci Krakowa koncepcji Kierunków Rozwoju i Zarz?dzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030;
•    zebranie uwag, opinii, wniosków i postulatów dotycz?cych tre?ci opracowania.

Do najwa?niejszych efektów dla mieszka?ców zaliczy? mo?na:

•    wzrost ilo?ci, jako?ci zagospodarowania i poprawa dost?pno?ci terenów zieleni;
•    integracj? terenów zieleni Krakowa w jeden spójny system;
•    zwi?kszenie mo?liwo?ci codziennej rekreacji i bezpo?redniego kontaktu z przyrod? w mie?cie;
•    popraw? mikroklimatu i stanu czysto?ci powietrza dzi?ki wzrostowi ilo?ci zadrzewie?;
•    zachowanie unikatowych walorów przyrody i krajobrazu Krakowa dla obecnych i przysz?ych pokole?;
•    usprawnienie zarz?dzania terenami zielonymi;
•    zwi?kszenie atrakcyjno?ci Krakowa jako miejsca do ?ycia, popraw? bezpiecze?stwa.

W ramach pierwszego etapu konsultacji zostan? zorganizowane spotkania w formie otwartych warsztatów dla poszczególnych dzielnic. Pierwsze dwa odb?d? si? jeszcze w listopadzie 2015 r., za? spotkania dla kolejnych dzielnic odb?d? si? w styczniu i lutym 2016. Warsztaty prowadzi? b?dzie Fundacja Sendzimira.


Harmonogram otwartych warsztatów:

  • Dzielnica I Stare Miasto – 26 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1;
  • Dzielnica II Grzegórzki – 24 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w Krakowskim Szkolnym O?rodku Sportowym im. "Szarych Szeregów" przy al. Powstania Warszawskiego 6;
  • Dzielnica IV Pr?dnik Bia?y – 5 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 w Gimnazjum nr 12 przy ul. Kluczborskiej 3;
  • Dzielnica V Krowodrza i VI Bronowice – 7 stycznia 2016 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych Integracyjnych nr 1 przy al. Kijowskiej 3;
  • Dzielnica III Pr?dnik Czerwony i XV Czy?yny – 12 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 130 na os. O?wiecenia 30;
  • Dzielnica VII Zwierzyniec – 13 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych nr 18 przy ul. Senatorskiej 35;
  • Dzielnica VIII D?bniki – 14 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych Integracyjnych Nr 2 przy ul. Wac?awa Lipi?skiego 2.

Mieszka?cy mog? zg?asza? swoje propozycje i uwagi dotycz?ce pierwszego etapu konsultacji do 22 lutego 2016 r. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W Krakowie znajduje si? 4395,12 ha terenów zieleni co stanowi 13,46 proc. powierzchni miasta. Do tego nale?y doda? tzw. obszary wspomagaj?ce tereny zielone, a wi?c lasy, czy przestrzenie, które zgodnie z planami, s? przeznaczone pod ziele? miejsk?. Powierzchnia tych ostatnich wynosi dodatkowo 14835,01 ha co stanowi 45,45 proc. powierzchni Krakowa.

?ród?o: dzielnica8.krakow.pl

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu