Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Edukacja Wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 30 w Krakowie Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?ówna Edukacja Wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 30 w Krakowie
Wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 30 w Krakowie Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 17 grudnia 2015 23:51

Wydarzenia w Szkole Podstawowej z Oddzia?ami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie

Dzie? Edukacji Narodowej
Dzie? 14 X jest dniem szczególnym. Obchodzimy wtedy rocznic? powstania w XVIII w., na wniosek króla Stanis?awa Augusta Poniatowskiego, pierwszego w Europie ministerstwa o?wiaty. W tym dniu nauczyciele nie prowadz? lekcji; jest to czas dla ca?ej spo?eczno?ci szkolnej, aby ?wi?towa?. W naszej szkole w ?rod? 14 X mia?o miejsce uroczyste przyj?cie uczniów klas pierwszych do grona szkolnej braci. Najpierw jednak dzieci z oddzia?u przedszkolnego, przebrane za ufoludki, wykona?y rytmiczny taniec, ?piewaj?c piosenk? o zielonych ludzikach. Ich wyst?p by? odebrany przez rodziców, kole?anki i kolegów oraz nauczycieli z aplauzem. Nast?pnie wyst?pi?y pierwszaki, udowadniaj?c tym samym, ?e zas?uguj? na miano uczennic i uczniów szko?y podstawowej. Pi?knie od?piewane i zagrane na instrumentach perkusyjnych piosenki, wyrecytowane wiersze i ciekawy ruch sceniczny to 'clou' programu artystycznego, do którego przygotowa?y swoich uczniów ich Panie. Potem nast?pi?a cz??? oficjalna - przemowa Pani Dyrektor i uroczyste ?lubowanie na sztandar szko?y. Nast?pnie ka?dy pierwszak zosta? pasowany na ucznia, a po przyj?ciu prezentów w postaci ksi??ek i pi?knych papierowych sów oraz kolorowych pude?ek, w?asnor?cznie wykonanych przez starszych o rok kolegów, uczniowie klas: I A, B i C udali si? do swych sal, by wspólnie z wychowawczyniami i rodzicami obchodzi? to wspania?e ?wi?to.

Dzie? Patrona Szko?y
22 pa?dziernika obchodzili?my tradycyjny Dzie? Patrona Szko?y; klasy starsze uczestniczy?y w konkursie historycznym, który wygra?a IV b. Klasy szóste uda?y si? na zwiedzanie ko?cio?a ojców kapucynów, gdzie znajduj? si? pami?tki historyczne zwi?zane z konfederacj? barsk?, której jednym z dowódców by? nasz Patron, Kazimierz Pu?aski herbu ?lepowron.

Korowód ?wi?tych
„Taki du?y, taki ma?y mo?e ?wi?tym by?…"  Z takimi s?owami na ustach w pi?tek 30 X br. przeszed? przez nasz? szko?? „korowód ?wi?tych”.
Korowód mia? na celu przybli?enie postaci ?wi?tych patronów. Uczniowie nie tylko przebrali si? za ?wi?tych, ale opowiadali o nich swoim kolegom i kole?ankom, rozdaj?c pami?tkowe obrazki. W t? pi?kn? akcj? zaanga?owa?a si? spora grupa uczniów naszej szko?y. Zaprezentowali si? mi?dzy innymi ?wi?ci: Kinga, która cieszy?a si? najwi?kszym powodzeniem (jako patronka klas I) z nieod??cznym atrybutem soli; Katarzyna Aleksandryjska – jako atrybuty mia?a palm? i ko?o, na którym by?a niegdy? ?amana; Zuzanna z mieczem, Florian, Joanna Beretta Molla, Jadwiga, Rita, Antoni, Szymon z Lipnicy, Franciszek z Asy?u, Cecylia, Micha? Archanio?, Miko?aj, ?ucja, B?a?ej, dzieci z Fatimy i wielu, wielu innych ?wi?tych. Korowód ma by? zach?t? dla dzieci i ich rodziców do poznania ?ycia ?wi?tych, którzy nie byli jedynie postaciami z kart ksi??ek, ale lud?mi z krwi i ko?ci, takimi jak my. Poznaj?c ich ?ycie i pod??aj?c ich ?ladami, ?atwiej kroczy? przez codzienno?? i dotrze? do obranego celu. Korowód by? alternatyw? dla Halloween, równie? przeprowadzonego – w formie zabawy – w naszej placówce.

Konkurs recytatorski dla klas I-III oraz przedszkoli

XIII edycja konkursu, której fina? odby? si? 24 listopada zgromadzi?a wielu uczestników. Tematem przewodnim by?y tym razem "Podró?e ma?e i du?e". Wyst?pili reprezentanci zaprzyja?nionych przedszkoli oraz nasi uczniowie. Imprez? przygotowa?y panie Dorota Kaja, Ma?gorzata Gofro? i Ewa Mytnik, a cz?onkami jury by?y p. wicedyrektor Krystyna Glanowska, p.Krystyna Gubernat oraz Jadzia, Olga i Zuzia z Ko?a Teatralnego. Szczególn? sympati? jurorów zdoby?a sobie jedna z najm?odszych uczestniczek; Pola Stolarczyk z Przedszkola nr 10. Poni?ej przedstawiamy kompletne wyniki.

PRZEDSZKOLE nr 67
I miejsce – Julia Kosowska- Hodana

PRZEDSZKOLE nr 71
I miejsce – Micha? Przebinda
II miejsce – Julia Trojanowska

PRZEDSZKOLE nr 10
I miejsce – Pola Stolarczyk
II miejsce – Jakub Chachlowski
II miejsce – Aleksander Mroczka

ODDZIA? PRZEDSZKOLNY SP 30
I miejsce – Micha? Boj??
II miejsce – Nicola Wcis?o
Wyró?nienie – Karolina Konior

KLASY I
I miejsce – Julian Staniszewski
II miejsce – Serafina Kunz
III miejsce – Maria Cholewiak
Wyró?nienia – Aleksandra Jeznach, Micha? Domaga?a, Leon Przyby?o, Dawid Czyrnek, Oskar Sroka, Mateusz Szeliga

KLASY II
I miejsce – B?a?ej Badula
II miejsce – Zofia Ca?ek
Wyró?nienia – Karolina Boj??, Agnieszka Litner, Rafa? Mateja, Karolina Kozak, Zofia Rzegocka, Natalia Cyganik

KLASY III
I miejsce – Joanna Stupka
II miejsce – Zuzanna Cywka
II miejsce – Juliusz Zgli?ski
III miejsce – Rados?aw Kwiatkowski
Wyró?nienia – Klaudia Wdaniec, Franciszek Maniak, Tadeusz Przyby?o, Jan Zabawa

Dzie? Pluszowego Misia
?roda, 25 XI br., by?a w m?odszych klasach dniem szczególnym: klasy te obchodzi?y Dzie? Pluszowego Misia. W Polsce obchody tego dnia datuje si? od roku 2002. Wszystkie szko?y i przedszkola ch?tnie przy??czaj? si? do ?wi?towania, gdy? wi??e si? to z zabaw?, rado?ci? i u?miechem. Uczennice i uczniowie przynie?li na lekcje swoje ulubione puchate zabawki – ró?nokolorowe du?e misie i ma?e mi?ki, którymi chcieli pochwali? si? przed kolegami i swoimi paniami wychowawczyniami. Niektóre misie by?y tak du?e, jak ich w?a?ciciele! Pami?tk? tego dnia s? wspólne fotografie klasowe z misiami w roli g?ównej.


?wi?to Niepodleg?o?ci

„Wojenne rozstania 1914" to tytu? przedstawienia, które przygotowa?o Ko?o Teatralne z okazji rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci. Najpierw obejrzeli je uczniowie z nauczycielami, a nast?pnie rodzice zaproszeni na wieczornic? patriotyczn?. Kunszt m?odych aktorów zosta? nagrodzony gromkimi brawami, a ca?o?? zako?czy?a si? wspólnym od?piewaniem kilku znanych i lubianych pie?ni legionowych.

/informacja prasowa nades?ana/

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu