Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Sport KROPKA: Powstanie w ci?gu najbli?szych kilku lat? Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Sport KROPKA: Powstanie w ci?gu najbli?szych kilku lat?
KROPKA: Powstanie w ci?gu najbli?szych kilku lat? Drukuj Email
Wpisany przez Pawe?   
wtorek, 24 listopada 2015 12:14

Nowa inwestycja basen na Ruczaju


W lutym 2009 roku podczas wizyty w Krakowie wczesny minister sportu Miros?aw Drzewiecki zapewnia?, ?e III Kampusie Uniwersytetu Jagiello?skiego w Pychowicach powstanie kompleks, w sk?ad ktrego wejd? baseny 25-metrowy oraz olimpijski 50-metrowy, widownia na 1500 osb, a tak?e hala sportowa.
Inwestycja mia?a by? powodem do dumy zarwno dla uczelni, jak i miasta, a budowa wg zapewnie? by?ego ministra powinna zako?czy? si? w 2010 roku. Niestety, sko?czy?o si? na obietnicach. Krakw nadal pozostaje bez basenu 50-metrowego, a w Dzielnicy VIII, b?d?cej w?rd dzielnic Krakowa trzeci? pod wzgl?dem ilo?ci sta?ych mieszka?cw i drug? pod wzgl?dem powierzchni, pozostaje jedyny z prawdziwego zdarzenia, ale znacznie oddalony od najwi?kszych osiedli, 25-metrowy basen w O?rodku Sportu i Rekreacji Kolna.
Pojawi?a si? jednak szansa, ?e na Ruczaju powstanie 25-metrowy basen, ktry b?dzie uzupe?nieniem obiektw sportowych przy Zespole Szk? Oglnokszta?c?cych Integracyjnych nr 3 przy ulicy Str?kowej (szko?a posiada 2 hale, zesp? boisk Orlik, kort tenisowy, bie?ni? lekkoatletyczn?).
- Idea basenu przy naszej szkole pojawi?a si? w 1994 roku podczas jej uroczystego otwarcia. Pad?a z ust wczesnego prezydenta Miasta Krakowa Jzefa Lassoty wspomina powstanie szko?y Jerzy Kubieniec, dyrektor ZSOI nr 3.
Kolejne trzy lata by?y kontynuacj? prac budowlanych zwi?zanych z doko?czeniem pozosta?ej cz??ci budynku szko?y. Oddanie ca?ego obiektu nast?pi?o w 1997 roku. Po reformie systemu edukacji utworzono Zesp? Szk? Oglnokszta?c?cych Integracyjnych nr 3, w sk?ad ktrego wchodzi Szko?a Podstawowa nr 158 i Gimnazjum nr 25. W 2007 roku wybudowana zosta?a druga sala gimnastyczna, a w 2011 roku powsta? kompleks Orlik. Maj?c takie zaplecze uruchomili?my oddzia?y sportowe na poziomie szko?y podstawowej i gimnazjum. Rozbudowuj?c obiekty wyra?nie zmierzamy w kierunku szko?y o profilu sportowym. Wrci? te? pomys? budowy basenu. Na jego powstaniu skorzysta?aby zarwno spo?eczno?? szkolna, jak i ?rodowisko lokalne. Pytanie tylko, czy znajdziemy zrozumienie w?adz kontynuuje dyrektor Jerzy Kubiniec.
Wydaje si?, ?e projekt ma wsparcie przedstawicieli w?adz Miasta. Obecny na pa?dziernikowej sesji Rady Dzielnicy VIII D?bniki, przewodnicz?cy Rady Miasta Krakowa Bogus?aw Ko?mider zadeklarowa? jego realizacj? informuj?c, ?e wst?pny szacunkowy koszt inwestycji to oko?o 12
mln z?otych, a sama budowa potrwa zapewne kilka lat. O ile wzro?nie ta kwota po dok?adnej wycenie trudno jeszcze powiedzie?, bo jak z kolei informuje Jerzy Kubieniec koszt oddanego w ubieg?ym roku basenu przy gimnazjum nr 2 w Nowym Targu wynis? 25 mln z?otych.
Od lat obserwuj? dzia?alno?? ZSOI nr 3 przy ulicy Str?kowej i widz?, jak du?? uwag? po?wi?ca si? tutaj kwestiom zwi?zanym z popularyzacj? kultury fizycznej w?rd dzieci i m?odzie?y. Osobi?cie wspiera?am ide? budowy si?owni plenerowej - projektu, ktry zosta? w tym roku zg?oszony w ramach dzielnicowego bud?etu obywatelskiego. Pod wzgl?dem oddanych g?osw uplasowa? si? zreszt? na czwartym miejscu w naszej dzielnicy, co ?wiadczy o zapotrzebowaniu spo?ecznym na obiekty sportowe mwi Renata Pi?tka, radna Dzielnicy VIII D?bniki z rejonu obejmuj?cego m.in. ZSOI nr 3
. Basen by?aby niew?tpliwie wa?nym elementem uzupe?niaj?cym istniej?c? ju? infrastruktur? sportow? szko?y. Sadz? te?, ?e poza uczniami ZSOI nr 3 na budowie obiektu mogliby skorzysta? rwnie? uczniowie szk? znajduj?cych si? w s?siedztwie ZSOI nr 2 przy ulicy Lipi?skiego, Szko?y Podstawowej nr 40 przy ulicy Pszczelnej czy te? innych placwek edukacyjnych oraz oczywi?cie mieszka?cy. Teraz pozostaje mie? tylko nadziej?, ?e w tym przypadku obietnice doczekaj? si? realizacji dodaje radna

?rd?o:

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu