Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Sport Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 19 października 2015 14:54

Komunikat prasowy

Bezpieczna jesie? w górach

Chocia? wypadków jest mniej, to zagro?e? nie ubywa. Jesienne w?drówki po górach to m.in. ryzyko upadków, zej?cia ze szlaku i maszerowania w mroku. Dlatego do ka?dego wyj?cia nale?y si? solidnie przygotowa?.

Z danych TOPR wynika, ?e szczytowy pod wzgl?dem liczy wypadków w górach jest okres od lipca do wrze?nia. Taka statystyka jest cz??ciowo zwi?zana ze wzmo?onym ruchem turystycznym latem, warto wi?c pami?ta?, ?e rozs?dek w górach nale?y zachowa? ca?y rok. Zdaniem ratowników to w?a?nie nieodpowiedzialno?? i brak przygotowania s? g?ównymi przyczynami tragicznych zdarze? na szlakach. Je?eli do?o?y? do tego trudne warunki pogodowe, takie jak deszcz, oblodzenie, silne wiatry i krótkie, pochmurne dni, to przepis na wypadek gotowy. O tym w?a?nie trzeba pami?ta?, wybieraj?c si? jesieni? w góry.

Co do plecaka?

Ryzyko mo?na zminimalizowa? poprzez staranne i przemy?lane przygotowanie do wyj?cia. Do?wiadczeni góro?azi wiedz?, ?e kluczowe jest poznanie szlaku nim jeszcze turysta postawi na nim nog?. Warto wi?c si?gn?? po map?, przewodnik, poczyta? o spodziewanych trudno?ciach. Rozs?dne jest równie? ?ledzenie ostrze?e? GOPR dla danego obszaru i zaznajomienie si? z aktualnymi prognozami pogody. Wiedza dotycz?ca tego, czego mo?na spodziewa? si? w trakcie w?drówki, pozwala odpowiednio dobra? niezb?dny ekwipunek. Ten powinien zapewni? przede wszystkim bezpiecze?stwo i komfort turysty. Jesieni? niezb?dna jest wi?c ciep?a bluza, przeciwdeszczowa kurtka lub peleryna oraz buty z antypo?lizgow? podeszw?. Warto te? zabra? termos z gor?cym napojem, który oka?e si? spor? pomoc? w momencie nag?ego za?amania pogody. Na szlaku niezb?dny jest te? na?adowany telefon komórkowy, a nawet latarka. Najlepiej czo?owa, która daje swobod? r?kom i zapewnia dobr? widoczno?? po zmroku. - Czo?ówka pozwala lepiej widzie? ?cie?k?, ale te? sygnalizuje obecno?? turysty. Modele dedykowane wielbicielom gór posiadaj? dodatkowe, kolorowe diody sygnalizacyjne na koszyku z bateriami. To znak dla innych ludzi na szlaku oraz ratowników udzielaj?cych pomocy – mówi Cyprian Lemiech, ekspert ds. o?wietlenia przeno?nego w firmie Mactronic. – Podobn? rol? mog? spe?nia? specjalne dyski sygnalizacyjne, te jednak nie poprawi? komfortu widzenia noc? a jedynie pomog? w okre?leniu pozycji turysty. Oczywi?cie to, jaki sprz?t zabieramy jesieni? w tras?, powinno by? uzale?nione od przewidywanego czasu podró?y. G?ównie z uwagi na szybko zapadaj?ce wieczory. Dlatego najlepszym wyborem b?d? lampki, ale te? inne urz?dzenia elektroniczne, zasilane bateryjnie. – Powód jest prosty. Zapasowe baterie wystarczy w?o?y? do kieszeni i wymieni? w dowolnym momencie. Akumulator ci??ko na?adowa? na szlaku, a nawet je?eli dysponujemy bankiem energii, to taki proces trwa przez jaki? czas – wyja?nia ekspert firmy Mactronic. Cyprian Lemiech dodaje, ?e nale?y pami?ta? równie? o takiej ewentualno?ci, jak brak energii w schronisku (oraz nocowaniu w namiocie, wtedy przydaje si? tzw. „kempingówka"), a ?ród?a ?wiat?a dobiera? tak, by oferowa?y np. mocne ?wiat?o bia?e do o?wietlania drogi i dodatkowe w temperaturze barwowej ciep?ej – u?atwia wykonywanie drobnych czynno?ci i nie powoduje zjawiska powidoku. Chodz?c po wy?szych partiach gór warto te? zabra? ze sob? raki, koc termiczny i r?kawiczki. D?ugie w?drówki u?atwi? popularne ostatnio kije trekkingowe.

Jak si? zachowa??

Oczywi?cie sam ekwipunek nie wystarczy, by po górach podró?owa? bezpiecznie. Wa?ne jest mierzenie si? na zamiary – wiele osób potrzebuje interwencji ratowniczej tylko dlatego, ?e zabrak?o im si? na dalsz? w?drówk?. Nale?y te? dok?adnie obserwowa? przebieg szlaku i nie wychodzi? poza wytyczone ?cie?ki. Jesieni? problemem mo?e by? mniejsza przejrzysto?? powietrza. W razie zgubienia najwa?niejszy jest spokój i opanowanie – poinformowanie odpowiednich s?u?b oraz unikanie prób w?drówki w dowolnym kierunku.

Komisja Turystyki Górskiej Zarz?du G?ównego PTTK radzi:

 • Przed wyruszeniem w góry oce? swoje do?wiadczenie i kondycj?
 • Przygotuj wcze?niej plan wycieczki
 • We? pod uwag? zmiany pogody. Zabierz odzie? chroni?c? przed zimnem i wilgoci?
 • Informacj? o celu podró?y i planowanym terminie powrotu pozostaw w domu, schronisku, u znajomych
 • Tempo marszu dostosuj do mo?liwo?ci najmniej sprawnego uczestnika wycieczki
 • Nie zbaczaj ze szlaku
 • Nie str?caj kamieni
 • Je?eli potrzebujesz, zawró? ze szlaku
 • Szanuj przyrod? i porz?dek w górach
 • W razie wypadku, zachowaj spokój
 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu