Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych Wywiad z radnym Antonim Stawarzem (z osiedla Podwawelskiego), kandydatem do Rady Dzielnicy VIII - D?bniki. Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych Wywiad z radnym Antonim Stawarzem (z osiedla Podwawelskiego), kandydatem do Rady Dzielnicy VIII - D?bniki.
Wywiad z radnym Antonim Stawarzem (z osiedla Podwawelskiego), kandydatem do Rady Dzielnicy VIII - D?bniki. Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 14 listopada 2014 18:07

To dzi?ki Wam reprezentuj? osiedle Podwawelskie w Radzie Dzielnicy VIII - D?bniki

- Jest Pan do?wiadczonym samorz?dowcem, jak ocenia Pan funkcjonowanie Rad Dzielnic ?

- Przede wszystkim chcia?bym podzi?kowa? mieszka?com za zaufanie, oraz ich zaanga?owanie i pomoc. To dzi?ki Wam reprezentuj? osiedle Podwawelskie w Radzie Dzielnicy VIII - D?bniki. Praca radnego to zaszczyt, ale przede wszystkim obowi?zek, ktry wymaga aktywno?ci i determinacji. Nie zawsze od razu wida? efekty tej pracy i dlatego cz?sto nowi radni trac? zapa?, a bywa te? ?e traktuj? Dzielnic? jako szczebel w karierze politycznej. Brakuje prawdziwych spo?ecznikw, ktrzy nie patrz?c na ograniczone kompetencje i ?rodki, b?d? po?wi?cali swj czas dla mieszka?cw. Dyskusja na temat reform dzielnic ci?gnie si? od lat, ale najwa?niejsze jest to, aby g?os Rad Dzielnic by? brany pod uwag?, a jej rola w samorz?dzie wzmacniana. To my reprezentujemy najmniejsze spo?eczno?ci lokalne i jeste?my najbli?ej mieszka?cw.

- Co zatem uda?o si? zrobi? dla mieszka?cw osiedla (Dzielnicy) ?

- Nie lubi? sobie przypisywa? wszystkich zas?ug, nawet pomimo osobistego zaanga?owania. Dzia?aj?c w samorz?dzie od lat doskonale wiem, ?e aby osi?gn?? sukces, konieczna jest wsp?praca z wieloma instytucjami, a cz?sto rwnie? zaanga?owanie mieszka?cw (za ktre bardzo dzi?kuj?). Ochrona terenw zielonych (przy ul. S?omianej oraz Zakrzwka), otwarcie przej?cia podziemnego (pod ul. Konopnickiej) to przyk?ady, ktre potwierdzaj? potrzeb? zwi?kszenia roli mieszka?cw w tworzeniu si? spo?ecze?stwa obywatelskiego. Miejmy nadziej?, ?e Bud?et Obywatelski w tym pomo?e i mieszka?cy jeszcze lepiej poznaj? struktur? dzia?ania samorz?du. Jako mieszkaniec osiedla Podwawelskiego dostrzegam pozytywne zmiany, ktre s? efektem dzia?a? radnych. Remonty drg, placwek o?wiatowych (termomodernizacja, budowa boiska wielofunkcyjnego) to zadania ktre wymaga?y rwnie? pozyskania ?rodkw finansowych. Odnowione place zabaw to efekt wieloletnich stara? i wsp?pracy ze Sp?dzielni? Mieszkaniow? "Podwawelska". Cz?sto teren nie jest w?asno?ci? miasta i wtedy mamy ograniczone pole dzia?ania.

- Z tego co wiem Pana inicjatyw? by?y bezp?atne kursy komputerowe dla seniorw. Czy jest mo?liwe w dzisiejszych czasach realizowanie pomys?w bez nak?adw finansowych ?

- Kursy komputerowe dla seniorw, ktre zapocz?tkowa?em i bezp?atnie prowadzi?em na osiedlu Podwawelskim to rzeczywi?cie dobry przyk?ad, ?e cz?sto wa?niejszy jest pomys? i po?wi?cony czas. Moja inicjatywa na tyle zyska?a uznanie, ?e w minionej kadencji, ze ?rodkw Dzielnicy jest kontynuowana rwnie? na innych osiedlach. Ch?tnie anga?uj? si? w pomys?y s?u??ce bezpo?rednio mieszka?com, zarwno m?odym (Ucze?-Obywatel) jak i starszym (Sztuka u seniorw). W przesz?o?ci by?em cz?onkiem ZHR, bra?em te? udzia? w rozgrywkach pi?karskiej ligi osiedlowej, dlatego wiem, ?e wystarczy impuls, aby obudzi? aktywno?? drzemi?c? w cz?owieku.

- Jakie cele stawia sobie Pan przed nast?pn? kadencj? ?

- Wierz?, ?e uda si? zrealizowa? wiele zada?, ktre s? ju? rozpocz?te. Mieszka?cy ulicy S?omianej bez w?tpienia potrzebuj? uspokojenia ruchu i bezpiecznych przej?? dla pieszych (podj?li?my stosowne uchwa?y, ale konieczna jest zmiana organizacji. Pro?ciej by?o ograniczy? ruch samochodowy na ul. Rozdro?e (tam droga jest gminna, ale nie na ca?ej d?ugo?ci). Dzi?ki jej zamkni?ciu (przy ko?ciele) rwnie? mieszka?cy ulicy Komandosw maj? mniejsze nat??enie ruchu. Istotne jest rwnie?, aby nie dopuszcza? do silnej zabudowy terenw wok? osiedla generuj?cej wzmo?ony ruch przez osiedle i tworz?cej problemy z parkowaniem. Mam nadziej?, ?e na Naszym osiedlu powstanie Klub Seniora z prawdziwego zdarzenia (po latach stara? uda?o si? wygospodarowa? lokal, gdzie mg?by mie? swoj? siedzib?), licz? na dobr? wsp?prac? z Rad? Krakowskich Seniorw. Ka?dy mieszkaniec (zarwno dzieci, jak i starsi) potrzebuje miejsc, gdzie mi?o i po?ytecznie mg?by sp?dza? czas.

- Dzi?kuj? za rozmow?

Rozmawia? MM

(materia? nades?any - redakcja nie ponosi odpowiedzialno?ci za tekst)

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu