Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych KROPKA: Wywiad z radnym dzielnicy VIII Krzysztofem Gackiem Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?ówna W?adze dzielnicy Sylwetki radnych KROPKA: Wywiad z radnym dzielnicy VIII Krzysztofem Gackiem
KROPKA: Wywiad z radnym dzielnicy VIII Krzysztofem Gackiem Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 20 października 2014 00:00

O mijaj?cej kadencji, zrealizowanych zadaniach, pracy radnego oraz planach na przysz?o?? rozmawiam z Krzysztofem Gackiem, cz?onkiem Zarz?du Rady Dzielnicy VIII D?bniki, radnym z osiedla Podwawelskiego.

Zbli?a si? koniec kadencji w samorz?dzie, czas na podsumowania. Jakie wed?ug Pana by?y dla dzielnicy te ostatnie cztery lata?
Pomimo ograniczonych ?rodków, jakimi dysponowali?my uda?o si? zrealizowa? znacz?c? cz??? zaplanowanych zada?. W Radzie Dzielnicy wszyscy dzia?ali?my na rzecz poprawy jako?ci ?ycia na wielu p?aszczyznach. Wa?ne s? chodniki, stan dróg, ale i bezpiecze?stwo mieszka?ców, czy warunki lokalowe, w jakich przebywaj? i ucz? si? nasze dzieci oraz wiele innych spraw, z którymi musimy si? upora?.

Rozpoczynaj?c ko?cz?c? si? w?a?nie kadencj? okre?li? Pan sobie pewne priorytety. W jakim stopniu przyj?te za?o?enia uda?o si? zrealizowa??

Interesuj? mnie konkretne zadania, dlatego du?? uwag? przywi?zywa?em do remontów i budowy dróg, chodników, o?wietlenia, placów zabaw, modernizacji boisk sportowych, gdy? z moich obserwacji wynika, ?e na tego typu inwestycji istnieje du?e zapotrzebowanie. Uda?o si? wymieni? nawierzchni? asfaltow? w rejonie osiedla Podwawelskiego na ulicach S?omianej, Na Ustroniu, Mieszcza?skiej, a na Starym Ludwinowie na ulicach Swoboda, Tureckiej czy Zatorskiej. Cieszy przebudowane przez prywatnego inwestora skrzy?owanie ulic Twardowskiego i Kapelanka (dwa wyjazdy z osiedla), o które zabiegali?my jeszcze w poprzedniej kadencji. Podobnej modernizacji wymaga skrzy?owanie ulicy Kobierzy?skiej, od strony rzeki Wilgi i wybudowanie dodatkowego pasa do prawoskr?tu. Dzi?ki przebudowie uk?adu drogowego w rejonie Centrum Kongresowego zyskali?my m.in. dwa wyjazdy z ulicy Bu?haka, z czego jeden przeznaczony jest dla komunikacji. Powsta? równie? nowy terminal autobusowy na osiedlu Podwawelskim.

Od niedawna mo?emy korzysta? z przej?cia podziemnego pod ulicy Konopnickiej.

To wielki sukces. Starania na rzecz ponownego otwarcia przej?cia prowadzi?em praktycznie od 2010 roku i wreszcie si? uda?o. Przej?cie u?atwi ?ycie wielu osobom, szczególnie starszym. Nie b?dzie trzeba ju? przechodzi? a? do Ronda Grunwaldzkiego, ani te? pod dawny Hotel Forum, aby przej?? na drug? stron? bardzo ruchliwej ulicy.

O?wiata, remonty szkó? podstawowych i gimnazjów to zadania powierzone dzielnicy. Co w tej sferze?

Wa?nym krokiem jest przeprowadzona termomodernizacja w Zespole Szkó? przy ulicy Lipi?skiego na osiedlu Ruczaj. Dzi?ki staraniom Rady Dzielnicy termomodernizacj? przejd? te? Szko?a Podstawowa nr 25 i Gimnazjum nr 21. Nie s? to tanie remonty, taka operacja to ponad 800 tysi?cy z?otych, ale inwestycja zwraca si? w postaci ni?szych rachunków za ogrzewanie, nie mówi?c ju? o estetyce. W ramach programu „Radosna Szko?a” powsta? plac zabaw dla dzieci na terenie SP nr 25 oraz boisko wielofunkcyjne przy ulicy Komandosów.

Du?o mówi si? o aktywizacji seniorów. Czy pojawi?y si? jakie? propozycje dla osób b?d?cych na emeryturze?

Dzi?ki wspó?pracy z Ko?em Emerytów i Rencistów co roku udawa?o mi si? zorganizowa? sponsorów na ?wi?teczne paczki dla osób samotnych. Sztandarowym projektem Komisji Innowacji i Rozwoju, w której mia?em przyjemno?? pracowa? s? bezp?atne kursy komputerowe dla seniorów, które odbywa?y si? nie tylko na osiedlu Podwawelskim, ale równie? na Ruczaju, w Starych D?bnikach oraz Sidzinie.

W jakim stopniu sami mieszka?cy s? zainteresowani tym, co dzieje si? w dzielnicy.

W mojej pracy bardzo pomocna by?a wspó?praca ze stowarzyszeniami, organizacjami spo?ecznymi, dzia?kowcami, Klubem Sportowym Podwawelski, Spó?dzielni? Mieszkaniow? „Podwawelska” oraz osobiste spotkania z mieszka?cami dzielnicy. Odby?em 126 dy?urów radnego. Mieszka?cy coraz bardziej odczuwaj?, ?e dzielnica to „w?adza” najbli?sza cz?owiekowi. Wiedz?, ?e spotkanie z radnym mo?e by? pocz?tkiem realizacji wa?nego zadania, które ma wp?yw na nasze otoczenie. Cho? na rozwi?zanie niektórych problemów potrzeba niestety czasu. Dlatego serdecznie dzi?kuj? za wszelkie rady, opinie, wyrazy uznania i sympatii.

Aby skutecznie dzia?a? na rzecz mieszka?ców niezb?dna jest wspó?praca ró?nych podmiotów. Czy macie wsparcie we w?adzach miejskich?

Ta wspó?praca jest i ci?gle si? rozwija. Bez niej realizacja wielu przedsi?wzi??, jak cho?by budowa „Smoczego Skweru” przy ulicy Zachodniej, oddanego do u?ytku w czerwcu 2013 roku nie by?aby mo?liwa. W planach na lata kolejne jest modernizacja boiska przy ulicy Grota Roweckiego i utworzenie placu zabaw w s?siedztwie. Przed nami jest jeszcze wiele wyzwa?, jak budowa ulicy 8 Pu?ku U?anów, przebudowa ulic Lubostro? i Czerwone Maki. Tych zada? dzielnica nie jest w stanie zrealizowa? sama, musz? one zosta? wprowadzone do bud?etu miasta. Potrzeby jest do tego skuteczny lobbing w Radzie Miasta Krakowa i nie osi?gniemy go g?osuj?c na ludzi nie zwi?zanych z „ósemk?”.

?wi?to Dzielnicy organizowane jest ostatnio z placówk? zlokalizowan? te? poza terenem Dzielnicy VIII.

Rzeczywi?cie, od dwóch lat przy realizacji ?wi?ta Dzielnicy wspó?pracujemy z Centrum M?odzie?y im. dr. H. Jordana. W 2013 roku zorganizowali?my „Wianki na D?bnikach”, a w tym strza?em w dziesi?tk? okaza?a impreza na terenie Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej, która przyci?gn??a t?umy. Moim zdaniem ?wi?to Dzielnicy powinno mie? sta?e miejsce i termin, co zdecydowanie ograniczy koszty i przyci?gnie sponsorów.

Jakie plany na przysz?o??? Kadencja si? ko?czy, czy zamierza Pan ponownie kandydowa??

Praca w Radzie Dzielnicy VIII jest dla mnie wielk? przyjemno?ci?. Osiem lat do?wiadczenia powoduje, ?e moja wiedza na temat problemów, z jakimi trzeba si? zmierzy? oraz mo?liwo?ci ich rozwi?zania jest znaczna. Jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, tak?e w rejonie, z którego kandyduj?. Przyk?adowo, problemem dla wielu mieszka?ców osiedla Podwawelskiego jest du?e nat??enie ruchu na ulicy Komandosów, zw?aszcza w godzinach porannych i popo?udniowych. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego nie jest mo?liwe, nale?y wi?c zastanowi? si?, jakie dzia?anie mog?oby ograniczy?, a nawet wyeliminowa? tranzyt przez nasze osiedle. Chcia?bym nadal s?u?y? pomoc? mieszka?com. Oczywi?cie pod warunkiem, ?e ponownie mi zaufaj?.
Dzi?kuj? za rozmow?.

Rozmawia?a
Renata Pi?tka
KROPKA

 

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu