Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna Podr?czny informator Ko?cio?y Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piÄ…tek, 17 paĹşdziernika 2014 12:06

WWW.SANTOJP2.PL

Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. Jana Paw?a II w Krakowie uruchamia bogat? baz? wiedzy o ?yciu, twórczo?ci i duchowym dziedzictwie Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II. B?dzie to jedna z najwi?kszych interaktywnych encyklopedii wiedzy o Wielkim Polaku dost?pnych w sieci. Portal b?dzie udost?pniony w Internecie dok?adnie w 36. rocznic? w rocznic? wyboru kard. Karola Wojty?y na nast?pc? ?w. Piotra.

Tak du?e przedsi?wzi?cie nie mog?o zosta? zrealizowane bez silnego zaanga?owania pracowników, instytucji wspó?pracuj?cych i kilkumiesi?cznej pracy nad materia?ami, dokumentacj? i koncepcj? strony. Start portalu www.santojp2.pl planowany jest dok?adnie na 16 pa?dziernika 2014 r. na godzin? 17.15.

- Inicjatywa utworzenia portalu powsta?a jeszcze przed kanonizacj? – mówi Agata Szuta, Dyrektor Instytutu – pomys?odawca i twórca projektu.

- Projekt jest prób? uporz?dkowania i zgromadzenia w jednym miejscu szerokiego zakresu tre?ci po?wi?conych osobie papie?a Polaka. To odpowied? na rosn?ce zapotrzebowanie na wiedz? o ?yciu i twórczo?ci Karola Wojty?y, nie tylko dla osób ?ywo zainteresowanych tematyk?, ale tak?e m?odego pokolenia i turystów odwiedzaj?cych miejsca zwi?zane z osob? Jana Paw?a II.


Portal podzielony jest na trzy g?ówne panele: ?wi?ty Cz?owiek, Santo! Jestem z wami, Dla dzieci. Cz??? pierwsza ?wi?ty Cz?owiek jest po?wi?cona ?yciu Karola Wojty?y. Znajduj? si? tu teksty dotycz?ce poszczególnych jego etapów, informacje po?wi?cone Jego licznym pasjom, a tak?e tre?ci wybranych dokumentów i wyst?pie?. Baza zosta?a uzupe?niona o bogaty zbiór fotografii i ciekawych w?tków z ?ycia Papie?a Polaka.

Druga cz??? zatytu?owana Santo! Jestem z Wami dotyczy okresu duchowego dziedzictwa Jana Paw?a II – ?wi?tego. U?ytkownicy znajd? w niej wiele bie??cych informacji, projektów dotycz?cych nauczania Ojca ?wi?tego, ?wiadectwa osób, które powierzy?y swój los Janowi Paw?owi II, a tak?e bogaty opis miejsc w Krakowie zwi?zanych z Jego Osob?. W portalu znajd? si? opisy i fotografie miejsc pami?ci o Wielkim Polaku oraz szczegó?owa baza informacji o po?wi?conym Jego osobie Sanktuarium, które jako wotum wdzi?czno?ci za pontyfikat ?w. Jana Paw?a II powstaje na Bia?ych Morzach w Krakowie.

Pomys?odawcy nie zapomnieli tak?e o najm?odszych odbiorcach. To w?a?nie im dedykowana jest interaktywna cz??? portalu opowiadaj?ca o ?wi?tym papie?u. Poza ciekaw? grafik? i animacj? dzieci i ich rodzice znajd? tutaj liczne informacje dotycz?ce ?ycia Lolka Wojty?y, pó?niejszego ksi?dza, biskupa, kardyna?a i papie?a. Rozwi?zuj?c zadania konkursowe m?odsi odbiorcy odnajd? odpowiedzi na nurtuj?ce pytania dotycz?ce zagadnie? duchowych, a tak?e informacje o historii papiestwa i Watykanu. Bogata szata graficzna, barwne rysunki, gry i filmy dla dzieci urozmaicaj? w?drówk? po kolejnych kartach historii, wywo?uj?c ciekawo?? i umo?liwiaj?c ?atwe przyswojenie wiedzy.

Instytut przewiduje rozbudow? bazy o nowe, ciekawe projekcje i materia?y. Z uwagi na zbli?aj?ce si? ?wiatowe Dni M?odzie?y w Krakowie planowane jest tak?e utworzenie wersji angielskiej portalu.

INFORMACJA PRASOWA
Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego
im. Jana Paw?a II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30
30-610 Kraków
tel. (12) 422 03 44 w. 318, 881 291 002
fax. (12) 619 87 87
http://www.idmjp2.pl
facebook.com/IDMJP2
http://www.santojp2.pl

 

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu