Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna W?adze dzielnicy Zarz?d dzielnicy Nadszed? czas podsumowa? Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Nadszed? czas podsumowa? Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 października 2014 07:10

Arkadiusz Puszkarz przewodnicz?cy Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki

Zbli?aj? si? wybory samorz?dowe. Ju? 16 listopada wybierzemy przedstawicieli, ktrym na nast?pne 4 lata oddamy stery naszej dzielnicy. To oni b?d? kszta?towa? lokaln? rzeczywisto??. Z Arkadiuszem Puszkarzem, przewodnicz?cym Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki, jednocze?nie radnym z rejonu os. Ruczaj, sprbujemy podsumowa? dokonania ko?cz?cej si? ju? kadencji.

Jak ocenia Pan ostatnie cztery lata?
S?dz?, ?e by?a udana kadencja, chocia? pocz?tek tego nie zapowiada?. Pomimo, ?e obfitowa?a w wiele trudnych sytuacji, to jej bilans wychodzi zdecydowanie na du?y plus. Do najwa?niejszych zada?, ktrymi zajmowali?my si? nale?y zaliczy? systematyczne remonty ulic, chodnikw, parkingw, o?wietlenie ulic, remonty budynkw szk? i przedszkoli, modernizacj? szkolnej infrastruktury sportowej, doposa?enie placw zabaw. Nale?y te? wspomnie? o uruchomieniu w tej kadencji bezp?atnych kursw komputerowych przeznaczonych dla seniorw naszej dzielnicy. W ka?dej cz??ci Dzielnicy VIII dzia?o si? du?o dobrego.
Jest Pan do?wiadczonym samorz?dowcem. Czy w zwi?zku z tym nasuwaj? si? Panu jakie? refleksje?
To moja trzecia kadencja. Nie ukrywam, ?e pocz?tki w Radzie by?y trudne. Przez pierwsze miesi?ce prbowa?em si? odnale?? w nowej roli. Teraz, kiedy mam ju? dwunastoletnie do?wiadczenie, staram si? by? aktywny i wykorzystywa? swoj? wiedz?. Jestem dumny, mog?c reprezentowa? mieszka?cw Ruczaju w lokalnym samorz?dzie i ufam, ?e byli oni z mojej pracy zadowoleni. Mam nadziej?, ?e sumienno?? i ch?? dzia?ania pozwoli?a cho? odrobin? pozytywnie wp?yn?? na rozwj naszej dzielnicy.
Co w ogle sk?oni?o Pana by zosta? radnym?
Zawsze interesowa?em si? sprawami publicznymi, a z czasem z obserwatora zmieni?em si? w aktywnego uczestnika ?ycia samorz?dowego. Nale?? do grupy ludzi posiadaj?cych specyficzny gen, ktry sprawia, i? w aktywno?ci spo?ecznej odnajduj? oni swoj? pasj? i szans? na samorealizacj?. Praca w charakterze radnego by?a i jest dla mnie swego rodzaju wyzwaniem, to konsekwentna realizacja narzuconych sobie celw, ktre zawsze rozliczaj? mieszka?cy. My?l?, ?e jestem radnym, do ktrego mo?na zwrci? si? z ka?dym problemem, staram si? zawsze pomc w jego rozwi?zaniu. Lubi? pomaga? innym.


Pe?nienie funkcji radnego to nie tylko udzia? w sesjach.
Nie wyobra?am sobie, aby funkcja radnego ogranicza?a si? tylko do tej czynno?ci. Radny musi by? ca?y czas dyspozycyjny, powinien umie? pracowa? w grupie. Trzeba znale?? i po?wi?ci? czas na wys?uchanie problemw mieszka?cw, podejmowa? i bra? czynny udzia? w realizacji lokalnych inicjatyw. Cz?sto dzieje si? to kosztem czasu przeznaczonego dla rodziny lub na inne prywatne sprawy.
Pracuj?c w Radzie Dzielnicy VIII od samego pocz?tku sprawowa? Pan w niej istotne funkcje.
Rzeczywi?cie, ju? w pierwszej kadencji by?em cz?onkiem Rady i Zarz?du Dzielnicy VIII D?bniki. W kolejnych dwch kadencjach, czyli przez ostatnie osiem lat pe?ni? funkcj? przewodnicz?cego. Ale uwa?am, ?e funkcjonowanie samorz?du lokalnego, to przede wszystkim gra zespo?owa.
Jak ocenia Pan swoj? prac? radnego z perspektywy minionych dwunastu lat ?
By? to okres intensywnej i efektywnej pracy. Dzi?ki dobrej wsp?pracy z w?adzami miasta Krakowa uda?o si? zrealizowa? wiele inwestycji dla Ruczaju, mi?dzy innymi: szybki tramwaj, przedszkole przy ulicy Lubostro?, boisko Orlik przy ulicy Pszczelnej, wielofunkcyjne boiska przy Zespole Szk? Oglnokszta?c?cych Integracyjnych nr 2 przy ulicy Lipi?skiego i Szkole Podstawowej nr 53 przy ulicy Sko?nej. Uda?o si? rwnie? rozbudowa? Szko?? Podstawow? nr 53, wykona? termomodernizacj? budynku szkolnego w Zespole Szk? Oglnokszta?c?cych Integracyjnych nr 2. Remonty wielu ulic i chodnikw np. ulicy ?any i Ruczaj czy o?wietlenie ulicy Norymberskiej s? kolejnym sukcesem tej kadencji. Powsta?y nowe place zabaw przy sklepie Lewiatan przy ulicy Kobierzy?skiej czy ostatnio Smoczy Skwer przy ulicy Zachodniej. Nale?y tak?e pami?ta? o powstaniu Centrum Kultury Ruczaj, ktre sta?o si? wa?n? dla mieszka?cw placwk? kulturalno-o?wiatow?. To wszystko sprawia, ?e mam poczucie dobrze spe?nionego obowi?zku wobec mieszka?cw naszego osiedla.
Prosz? doko?czy?. Bycie radnym to...
To podejmowanie odwa?nych, cz?sto niepopularnych decyzji.
Co na zako?czenie bie??cej kadencji chcia?by Pan powiedzie? swoim wyborcom?
Mieszka?com Ruczaju chcia?bym przede wszystkim podzi?kowa? za okazane mi zaufanie. Z kolei moim kole?ankom i kolegom radnym, za wsp?prac?. Serdecznie dzi?kuj? tak?e za pomoc i wsp?prac? w?adzom miasta, pracownikom UMK oraz jednostek miejskich. Za wszystko, czego nie uda?o mi si? zrobi? przepraszam. Serdecznie pozdrawiam tak?e wszystkich Czytelnikw Kropki.
Dzi?kuj? za rozmow?.
Rozmawia?a
Renata Pi?tka

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu