Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Podr?czny informator O?rodki zdrowia Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babi?skiego Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Strona g?wna Podr?czny informator O?rodki zdrowia Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babi?skiego
Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babi?skiego Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 września 2014 22:22

Oddzia? Neurologiczny do likwidacji?

O Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babi?skiego znw mwi si? i pisze w krakowskich mediach. Tym razem chodzi o plan likwidacji Oddzia?u Neurologicznego. Podczas sierpniowej sesji sejmiku ma?opolskiego radni nie podj?li ostatecznej decyzji w tej sprawie, ale ma ona powrci? na sesji wrze?niowej.
Od 2012 roku w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Jzefa Babi?skiego trwa proces restrukturyzacji. Jego celem jest stworzenie jednoprofilowej placwki opieki medycznej wyspecjalizowanej w obszarze psychiatrii, ktra odpowiada?aby na zapotrzebowanie na tego rodzaju ?wiadczenia na obszarze wojewdztwa Ma?opolskiego (rozwj specjalistycznych ?wiadcze? psychiatrycznych, w tym szczeglnie psychiatrii s?dowej, psychogeriatrii, uzale?nie? oraz leczenia ?rodowiskowego). Jednocze?nie celem restrukturyzacji jest zbilansowanie przychodw pochodz?cych z zawartych z NFZ kontraktw na ?wiadczenie us?ug medycznych z wydatkami zwi?zanymi z ich realizacj?. Kolejnym etapem tych przekszta?ce? jest zaprzestanie udzielania ?wiadcze? w zakresie neurologii (w zakresie hospitalizacji) i przekszta?cenie Oddzia?u Neurologicznego w Pododdzia? Psychogeriatryczny dla pacjentw ze schorzeniami dementywnymi.

Szpital im. dr J. Babi?skiego nie jest w stanie zapewni? kompleksowej opieki pacjentom ze schorzeniami neurologicznymi, u ktrych wyst?pi? powik?ania lub stany zagro?enia ?ycia, gdy? nie posiada w swojej strukturze oddzia?w: udarowego, anestezjologii i intensywnej terapii, rehabilitacji neurologicznej oraz bloku operacyjnego informuje Maciej Bbr, rzecznik szpitala. Placwka nie zapewnia rwnie? ca?odobowych konsultacji internistycznych. Nie ma mo?liwo?ci natychmiastowego wykonania na terenie szpitala bada?: rezonansu magnetycznego, EMG, bada? endoskopowych oraz tomografii wielonarz?dowej. Wykonanie tej standardowej i niezb?dnej dla tego typu schorze? diagnostyki wymaga przetransportowania pacjenta znajduj?cego si? nierzadko w ci??kim stanie do innej placwki, czego skutki dla jego zdrowia trudno przewidzie? dodaje Maciej Bbr.

Nie bez znaczenia pozostaje te? aspekt finansowy. Oddzia? nie jest rentowny, tylko w pierwszym kwartale br. przynis? oko?o 100 tys. z? straty.
Narodowy Fundusz Zdrowia deklaruje, ?e likwidacja licz?cego oko?o 30 ??ek Oddzia?u Neurologicznego w Szpitalu im. dr J. Babi?skiego nie spowoduje utrudnie? lub ogranicze? w dost?pie do tego typu us?ug, gdy? ilo?? miejsc dla pacjentw ze schorzeniami neurologicznymi jest wystarczaj?ca. Szpital zapewnia te?, ?e przekszta?cenia uwzgl?dniaj? ochron? stanowisk pracy zdecydowanej wi?kszo?ci pracownikw w nowym pododdziale zatrudnionych zostanie ok. 85% pracownikw przekszta?canego oddzia?u.
W zwi?zku ze wzrastaj?cym zapotrzebowaniem na ?wiadczenia psychogeriatryczne Szpital im. J. Babi?skiego, jako jeden z nielicznych podmiotw w wojewdztwie ma?opolskim podj?? zadanie poprawy dost?pno?ci pacjentw do tego rodzaju ?wiadcze? uzasadnia plany w?adz placwki Maciej Bbr.
Nale?y podkre?li?, ?e udzielanie tego rodzaju ?wiadcze? wpisuje si? w koncepcj? jednoprofilowej dzia?alno?ci placwki, jako specjalistycznego szpitala psychiatrycznego kontynuuje. Jednak nie wszyscy podzielaj? argumenty w?adz szpitala. Pod protestem przeciwko likwidacji Oddzia?u Neurologicznego zebrano ponad 2 700 podpisw. Przeciwnicy tego projektu stoj? na stanowisku, ?e ka?da likwidacja, czy to ca?ej placwki, czy oddzia?u, ogranicza pacjentom dost?p do ?wiadcze?. O losach Oddzia?u Neurologicznego zadecyduj? radni sejmiku ma?opolskiego.

?rd?o: KROPKA

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu