Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteĹ›Aktualnie jesteś: Strona g?ówna W?adze dzielnicy Komisja planowania Aktualnie jesteĹ›
1 2 3 4 5
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 czerwca 2014 11:50

W odpowiedzi na pismo dotycz?ce wydawania przez Rad? Dzielnicy opinii w sprawie zamierze? inwestycyjnych na etapie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa wyja?nia:

Zgodnie z § 11 ust. 1 uchwa?y Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia?ania Dzielnicy VIII D?bniki w Krakowie opinie, o których mowa w § 3 pkt. 4 przedmiotowej uchwa?y, wydawane s? w formie uchwa? Rady najpó?niej w terminie trzech tygodni od dnia otrzymania wniosku. Stosownie jednak do postanowie? § 166 niniejszej uchwa?y zapis § 3 pkt. 4 ma zastosowanie do kadencji nast?puj?cych po kadencji, w czasie której uchwa?a ta wesz?a w ?ycie. Równocze?nie obowi?zuj?ce dotychczas przepisy § 13 ust. 1 Statutu Dzielnicy VIII stanowi?cego za??cznik nr 8 do uchwa?y nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia?ania Dzielnic, zgodnie z którym opinie wydawane by?y w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, utraci? moc z chwil? wej?cia w ?ycie uchwa?y Nr XCIX/1502/14 Rady Miasta Krakowa.

Niemniej jednak rozwa?aj?c powy?sz? kwesti? nale?y mie? na uwadze przede wszystkim fakt szczegó?owego uregulowania przedmiotowej materii w przepisach rangi ustawowej. Post?powanie zmierzaj?ce do wydania decyzji ustalaj?cej warunki zabudowy, przebiega zgodnie z procedur? przewidzian? w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz w przepisach odr?bnych.

Problematyk? opiniowania zamierze? inwestycyjnych przez Rady Dzielnic na etapie ustalania warunków zabudowy reguluje Zarz?dzenie Nr 989/2007 r. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie wydawania opinii wewn?trznych przez Rady Dzielnic Krakowa dotycz?cych zamierze? inwestycyjnych na etapie ustalenia warunków zabudowy /WZ/ i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego /ULICP/.
Jak wynika z tre?ci ww. Zarz?dzenia ma ono na celu pog??bianie wspó?pracy mi?dzy Radami Dzielnic a Urz?dem Miasta Krakowa oraz realizacj? funkcji pomocniczej jednostek. Niemniej jednak z uwagi na fakt, i? Rady Dzielnic nie zosta?y wskazane w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako podmioty obligatoryjnie uzgadniaj?ce czy te? opiniuj?ce projekty decyzji, jak równie? ?aden z przepisów odr?bnych nie przewiduje obowi?zku dokonywania uzgodnie? projektów decyzji z Radami Dzielnic, opinie przez nie wydawane nie s? wi???ce dla organu ustalaj?cego warunki zabudowy, a co za tym idzie nie mog? stanowi? podstawy do wydawania decyzji odmownej w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy jak i nie mog? prowadzi? do przed?u?enia post?powania (§ 4 Zarz?dzenia Nr 989/2007 r.). jedynie w przypadku negatywnej opinii Rady Dzielnicy zgodnie z tre?ci? § 5 ww. Zarz?dzenia organ administracji jest zobligowany do zorganizowania (w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwa?y Rady Dzielnicy) spotkania z udzia?em przedstawicieli Rady i inwestora w celu prezentacji zajmowanych przez nich stanowisk i próby usuni?cia rozbie?no?ci, gdzie od wy??cznie dobrej woli inwestora zale?y, czy we?mie on udzia? w takim spotkaniu. Niemniej jednak tego rodzaju czynno?ci musz? si? mie?ci? w ramach ogólnych terminów, przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post?powania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), do wydania decyzji administracyjnych. Zgodnie z zasad? wyra?on? w art. 6 niniejszej ustawy organ administracji jest zobowi?zany dzia?a? na podstawie przepisów prawa, w tym przestrzega? przepisów dotycz?cych terminowo?ci za?atwiania spraw.

?ród?o: dzielnica8.krakow.pl

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chcia?by? zamieszka??
 

Menu