Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona główna Inwestycje Plan Tyniec Wschód Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Strona główna Inwestycje Plan Tyniec Wschód
Plan Tyniec Wschód Drukuj Email
Wpisany przez Podwawelski.pl   
czwartek, 23 lipca 2009 00:00

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23 lipca 2010 r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec - Wschód" w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Więcej informacji na stronach internetowych rady dzielnicy VIII i biura planowania przestrzennego urzędu m. Krakowa.


Na podstawie art. 17 pkt 10, w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec - Wschód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu, w zakresie wprowadzonych zmian wynikających z przyjęcia przez Radę Miasta Krakowa poprawek wniesionych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec - Wschód" (druk nr 1330 po II czytaniu projektu uchwały) obejmujących zmianę w przeznaczeniu terenów dotyczących części działek o nr: 234/3, 250, 251 i 252/3 obr. 75 Podgórze - z terenu drogi publicznej dojazdowej - KDD na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczony symbolem MN1e.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 2 sierpnia 2010 r. do 30 sierpnia 2010 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków, w godzinach:
- poniedziałki: 1430 - 1630
- wtorki, środy, czwartki piątki: 830 - 1030

Projekt planu (w zakresie ponownie wykładanym) będzie udostępniony także na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=17111&sub_dok_id=17111

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyniku wprowadzonych zmian w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu - zgodnie z art. 18 ust. 2 i ust. 3 tej ustawy - należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres, podany w niniejszym ogłoszeniu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego - w zakresie wprowadzonych zmian - zostanie przeprowadzona w dniu 16 sierpnia 2010 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 1430.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227) zwanej dalej "ustawą" - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Tyniec - Wschód",
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w zakresie wprowadzonych zmian - podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2010 r. w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa lub na jego adres.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa zawierającego sposób rozpatrzenia uwag i jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej http://www.bip.krakow.pl

źródło: www.dzielnica8.krakow.pl (jak widać mimo ostatniej krytyki ze strony mediów strona internetowa dzielnicy VIII spełnia swoje zadanie)

 

 
Reklama

Sonda

Gdzie w "ósemce" chciałbyś zamieszkać?