Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

SPOTKANIE Z GEN. ZACHARSKIM W BONARCE

Email Drukuj PDF

ARCYSZPIEG SPOTKANIE Z GEN. ZACHARSKIM W BONARCE
As wywiadu czasw Zimnej Wojny, genera? Wojska Polskiego, syn ?o?nierza AK, a tak?e autor ksi??ek historycznych i biograficznych - Marian Zacharski b?dzie go?ciem spotkania autorskiego w Empiku w Bonarce. W ?rod?, 13 stycznia, o godz. 17.30.
W najnowsza ksi??ce gen. Mariana Zacharskiego Kody wojny (wyd. Fund. Olendrzy dla Polski) Autor opisuje dzieje wywiadu elektronicznego Niemiec w latach 19071945. Dzi?ki dost?powi do materia?w archiwalnych, przybli?a czytelnikowi nieznan? histori? kodw i szyfrw, maj?cych zagwarantowa? tajno?? korespondencji Polski, Japonii, sowieckiej Rosji, USA czy Anglii w tym okresie.
Kody wojny napisane zosta?y mi?dzy innymi na podstawie nigdy dot?d nie publikowanych dokumentw, ktre ewakuuj?cy si? niemiecki wywiad zatopi? pod koniec wojny w jeziorze Schliersee. Skrzynie zosta?y wy?owione w ramach operacji o kryptonimie TICOM przez ameryka?sko-brytyjsk? ekspedycj? poszukiwawcz? w 1945 roku, a dopiero ok. 3 lata temu zwrcone Niemcom. Zawiera?y najtajniejsz? dokumentacj? dotycz?c? kodw i szyfrw wielu krajw, w tym oryginalne polskie ksi?gi kodowe i przechwycone polskie depesze. Przytoczone w tej ksi??ce unikalne fakty mwi? same za siebie i rzucaj? nowe ?wiat?o na, wydawa?oby si?, dobrze znane wydarzenia historyczne jak stosunki polsko-w?gierskie, czy Powstanie Warszawskie. Z ksi??ki dowiemy si? rwnie?, ?e korespondencja polskiej dyplomacji, wojska i wywiadu by?a dla Niemcw cz?sto czytelna, st?d planowane tajne posuni?cia by?y zawczasu im znane.

informacja prasowa: BONARKA CITY CENTER

 

24 Fina? WO?P w krakowskiej Bonarce zapowiada si? hucznie.

Email Drukuj PDF

W BONARCE ORKIESTRA GRA I EDUKUJE

Koncerty znanych artystw, w tym wyst?p zespo?u Rockoholic Miko?aja Krawczyka, a tak?e zespo?u ludowego Krakowiak. Do tego licytacje atrakcyjnych fantw, zabawy dla dzieci i edukowanie w zakresie profilaktyki chorb kobiecych. Fina? WO?P w krakowskiej Bonarce zapowiada si? hucznie.
Na scenie w Bonarce przerwy b?d? krtkie i wype?nione aukcjami na rzecz Orkiestry. Pierwsi arty?ci grupa Rusty Cage pojawi? si? na niej ju? ok. godz. 11:00. P?niej zaprezentuj? si? tak?e: Mi?dzyszkolny Ludowy Zesp? Pie?ni i Ta?ca Krakowiak (ok. godz. 12:30), Pawe? Kaczmarczyk (14:00), zespo?y Kulturka (15:10), Sayes (16:10), Rockoholic (17:30) oraz Future Folk (18:00).
W tej edycji w Bonarce Orkiestra nie tylko g?o?no i d?ugo gra, lecz tak?e edukuje. Dzi?ki wsp?pracy z Fundacj? Dobre R?ce Polskich Po?o?nych odwiedzaj?cy Bonark? dowiedz? si? m.in. jak zapobiega? i leczy? raka piersi oraz szyjki macicy. B?dzie mo?na tak?e zbada? sobie ci?nienie i poziom cukru.
W 24. Fina? WO?P w Bonarka City Center zaanga?owa?a si? tak?e krakowska Stra? Miejska, ktra przygotowuje liczne atrakcje dla najm?odszych.
Patronami medialnymi fina?u WO?P w Bonarce s? Gazeta Krakowska i Radio Wawa.

?rd?o: BONARKA CITY CENTER

 

Pierwszy etap konsultacji "Kierunkw Rozwoju i Zarz?dzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 - 2030"

Email Drukuj PDF

Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska Urz?du Miasta Krakowa zaprasza wszystkich mieszka?cw Krakowa do udzia?u w konsultacjach spo?ecznych dokumentu pn. Kierunki rozwoju i zarz?dzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 2030.

Kierunki Rozwoju i Zarz?dzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 2030 b?d? dokumentem perspektywicznym, ktry okre?li spjn? i planow? polityk? miasta w zakresie ich rozwoju oraz wprowadzi d?ugoterminowy i systematyczny sposb zarz?dzania terenami zieleni w mie?cie.

Nad opracowaniem dokumentu czuwa zesp? ekspercki w sk?adzie: architekt krajobrazu dr hab. in?. arch. prof. PK Agata Zachariasz z Politechniki Krakowskiej, dendrolog dr hab. in?., prof. UR Piotr Muras z Uniwersytetu Rolniczego, ekspert w zakresie ochrony przyrody, ornitolog Micha? Myd?owski oraz in?ynier ?rodowiska dr in?. Tomasz Bergier z AGH. Koordynatorem grupy eksperckiej jest architekt krajobrazu i urbanistka, Agnieszka Kowalewska.

Celem opracowania dokumentu jest regulacja polityki miasta w ramach:

zachowania, rozwoju i tworzenia nowych terenw zieleni miejskiej, spe?niaj?cych potrzeby spo?eczne;
integracji rozproszonej struktury zieleni;
ochrony terenw cennych przyrodniczo, tj. przestrzennego i ekologicznego zrwnowa?enia rozwoju miasta oraz racjonalnej gospodarki zasobami przyrodniczymi;
usprawnienia zarz?dzania terenami zieleni w Krakowie.

Przekszta?canie przestrzeni miejskiej wymaga przygotowania strategii kompleksowo uwzgl?dniaj?cej m.in. zagadnienia zwi?zane z utrzymaniem oraz rozwojem terenw zieleni, potrzebami mieszka?cw i u?ytkownikw miasta oraz jego rozwojem przestrzennym. Dlatego te? Kierunki Rozwoju i Zarz?dzania Terenami Zieleni w Krakowie przygotowane zostan? tzw. metod? partycypacyjno-eksperck?, w ramach ktrej poszczeglne komrki organizacyjne UMK, miejskie jednostki organizacyjne oraz zewn?trzni eksperci z poszczeglnych dziedzin zwi?zanych z kszta?towaniem i ochron? ?rodowiska (architektury krajobrazu, dendrologii i ogrodnictwa, ochrony przyrody oraz hydrologii) wsplnie opracuj? dokument z w/w zakresu. Podstawow? zasad? tej metody jest pe?ne zaanga?owanie spo?eczno?ci lokalnej w tym organizacji pozarz?dowych w proces planowania, na ka?dym jego etapie. Miastu zale?y na tym, ?eby rozwj terenw zieleni by? odpowiedzi? na potrzeby mieszka?cw. Sporz?dzenie dokumentu poprzedz? wi?c warsztaty z mieszka?cami miasta, pomocne w okre?leniu oczekiwa? i preferencji lokalnej spo?eczno?ci. W oparciu o zebrane informacje Wydzia? Kszta?towania ?rodowiska UMK przyst?pi do opracowywania dokumentu, ktrego projekt rwnie? zostanie poddany konsultacjom spo?ecznym. Mieszka?cy Krakowa b?d? mogli oceni?, w jaki sposb wyniki pierwszego etapu konsultacji znalaz?y odzwierciedlenie w konkretnym planie dzia?a?.

Dzia?ania rozpoczn? si? wieloaspektow? analiz? obejmuj?c? zagadnienia przyrodnicze, funkcjonalne, przestrzenne, spo?eczne, demograficzne, dotycz?ce dziedzictwa kulturowego,
a tak?e formalno-prawne i organizacyjno-ekonomiczne, ktre zostan? zwie?czone pierwszym etapem konsultacji spo?ecznych. Na podstawie zebranych danych powstanie koncepcja systemu terenw zieleni, ktra rwnie? zostanie przedyskutowana z mieszka?cami i u?ytkownikami miasta w drugim etapie konsultacji spo?ecznych. Stworzona wersja dokumentu b?dzie podlega? uzgodnieniom z odpowiednimi instytucjami, urz?dami, organizacjami i w?adzami miasta, a? wreszcie jej ostateczna wersja zostanie przed?o?ona Radzie Miasta Krakowa pod obrady.

Celem konsultacji spo?ecznych pierwszego etapu, ktry potrwa do 22 lutego 2015 r. b?dzie:

zebranie wnioskw, uwag, opinii, pomys?w;
nawi?zanie wsp?pracy z mieszka?cami, organizacjami pozarz?dowymi i innymi podmiotami na rzecz utrzymania i rozwoju terenw zieleni;
okre?lenie we wsp?pracy z interesariuszami priorytetw w zakresie rozwoju zieleni oraz zarz?dzania nimi.

Celem konsultacji spo?ecznych drugiego etapu b?dzie:

poinformowanie o wynikach I etapu konsultacji spo?ecznych oraz o sposobie uwzgl?dnienia zg?oszonych postulatw w dokumencie;
zaprezentowanie spo?eczno?ci Krakowa koncepcji Kierunkw Rozwoju i Zarz?dzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 2030;
zebranie uwag, opinii, wnioskw i postulatw dotycz?cych tre?ci opracowania.

Do najwa?niejszych efektw dla mieszka?cw zaliczy? mo?na:

wzrost ilo?ci, jako?ci zagospodarowania i poprawa dost?pno?ci terenw zieleni;
integracj? terenw zieleni Krakowa w jeden spjny system;
zwi?kszenie mo?liwo?ci codziennej rekreacji i bezpo?redniego kontaktu z przyrod? w mie?cie;
popraw? mikroklimatu i stanu czysto?ci powietrza dzi?ki wzrostowi ilo?ci zadrzewie?;
zachowanie unikatowych walorw przyrody i krajobrazu Krakowa dla obecnych i przysz?ych pokole?;
usprawnienie zarz?dzania terenami zielonymi;
zwi?kszenie atrakcyjno?ci Krakowa jako miejsca do ?ycia, popraw? bezpiecze?stwa.

W ramach pierwszego etapu konsultacji zostan? zorganizowane spotkania w formie otwartych warsztatw dla poszczeglnych dzielnic. Pierwsze dwa odb?d? si? jeszcze w listopadzie 2015 r., za? spotkania dla kolejnych dzielnic odb?d? si? w styczniu i lutym 2016. Warsztaty prowadzi? b?dzie Fundacja Sendzimira.


Harmonogram otwartych warsztatw:

 • Dzielnica I Stare Miasto 26 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w Wojewdzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1;
 • Dzielnica II Grzegrzki 24 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w Krakowskim Szkolnym O?rodku Sportowym im. "Szarych Szeregw" przy al. Powstania Warszawskiego 6;
 • Dzielnica IV Pr?dnik Bia?y 5 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 w Gimnazjum nr 12 przy ul. Kluczborskiej 3;
 • Dzielnica V Krowodrza i VI Bronowice 7 stycznia 2016 r. o godz. 17.00 w Zespole Szk? Oglnokszta?c?cych Integracyjnych nr 1 przy al. Kijowskiej 3;
 • Dzielnica III Pr?dnik Czerwony i XV Czy?yny 12 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 130 na os. O?wiecenia 30;
 • Dzielnica VII Zwierzyniec 13 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 w Zespole Szk? Oglnokszta?c?cych nr 18 przy ul. Senatorskiej 35;
 • Dzielnica VIII D?bniki 14 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 w Zespole Szk? Oglnokszta?c?cych Integracyjnych Nr 2 przy ul. Wac?awa Lipi?skiego 2.

Mieszka?cy mog? zg?asza? swoje propozycje i uwagi dotycz?ce pierwszego etapu konsultacji do 22 lutego 2016 r. na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W Krakowie znajduje si? 4395,12 ha terenw zieleni co stanowi 13,46 proc. powierzchni miasta. Do tego nale?y doda? tzw. obszary wspomagaj?ce tereny zielone, a wi?c lasy, czy przestrzenie, ktre zgodnie z planami, s? przeznaczone pod ziele? miejsk?. Powierzchnia tych ostatnich wynosi dodatkowo 14835,01 ha co stanowi 45,45 proc. powierzchni Krakowa.

?rd?o: dzielnica8.krakow.pl

 

Dru?ynowy Turniej Szachw Szkolnych w Pychowicach!

Email Drukuj PDF

W dniu 19.12.2015 w Szkole Podstawowej przy ul. ?wik?owej w Krakowie zosta? rozegrany Dru?ynowy Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SP 62 Krakw. Zawody rozgrywano na dystansie 7 rund w dwch kategoriach - klasy I-III oraz klasy IV-VI. W turnieju wzi??o udzia? prawie 100 zawodnikw reprezentuj?cych Szko?y Podstawowe z wojewdztwa ma?opolskiego. Oprcz krakowskich szk? byli rwnie? reprezentacje z Alwernii, Chrzanowa, Podstolic, Przebieczan, Regulic oraz Limanowej.

Turniej dostarczy? wielu emocji, gdy? zawodnicy reprezentuj?cy poszczeglne szko?y oprcz indywidualnych umiej?tno?ci szachowych musieli wzi?? pod uwag? rwnie? dobro ca?ej dru?yny. Dyrektor Szko?y - p. Ewa M?czka ufundowa?a okaza?e puchary oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych dru?yn, jak rwnie? zapowiedzia?a kontynuacj? rozgrywek w kolejnych latach.. Turniej s?dziowali: s?dzia klasy mi?dzynarodowej - Jaros?aw Pietraszewski, Jacek Przybylski (s?dzia kl. III) oraz ?ukasz Sobelga.

G?wnym kryterium klasyfikacji by?y zwyci?stwa dru?yn a nast?pnie suma punktw zdobytych przez zawodnikw dru?yny. W poszczeglnych kategoriach zwyci??yli.

Klasy IV-VI

1. Chess in Szko?a Podstawowa nr 8 w Chrzanowie 11 pkt
?yszczarz Konrad 6 pkt
Mucha Marta 5 pkt
Skorupka Arkadiusz 4 pkt
Str?czek Wiktoria 6 pkt
2. Szko?a Podstawowa w Przebieczanach 11 pkt
Krawczyk Wojciech 6,5 pkt
Wasik Adam 1 pkt
Wojty?o Pawe? 6,5 pkt
Ml, Martyna - 5 pkt
3. Szko?a Podstawowa nr 30 w Krakowie 11 pkt
Heretyk Miko?aj 1 pkt
Kulesza, Andrzej 7 pkt
Stachura, Miko?aj 5 pkt
Heretyk, Kacper 6 pkt

Klasy I-III:

1. Szko?a Podstawowa nr 123 w Krakowie 12 pkt
Trze?niowski, Marceli - 7 pkt
Korczek Wiktor - 3 pkt
Rochowiak, Wojciech - 5 pkt
?o?nierczyk, Mateusz - 7 pkt
2. Szko?a Podstawowa nr 62 w Krakowie 11 pkt
Biedro? Antoni 4,5 pkt
Krawczyk, Wojciech - 5 pkt
Sobelga, Aleksander - 6 pkt
Harpula, Bart?omiej 4,5 pkt
3. Chess in Szko?a Podstawowa w Regulicach 11 pkt
Maj, Amelia - 5 pkt
Popiel, Ma?gorzata - 7 pkt
Popiel, Martyna- 5 pkt
Batiuk, Alicja - 5 pkt

Autor: Jaros?aw Pietraszewski

 
Więcej artykułów…
Strona 11 z 497

Stare D?bniki - debnikikrakow.pl

wKrakowie.pl

 • Punk Fest 2018 w klubie Kwadrat
  Ten niezależny festiwal wpisał się już na stałe na mapę krakowskich wydarzeń muzycznych. W tegorocznej edycji wystąpią: Booze & Glory, Los Fastidios, Rude Pride, Charge 69, Aggressive, Sex Bomba, Bachor, Bulbulators oraz Lazy Class.
 • Noc Książki. Wyspiański
  28 listopada o godzinie 19.00 spotkamy się na wydarzeniu poświęconym „czwartemu wieszczowi” – Stanisławowi Wyspiańskiemu. Spotkanie w Krakowie – mieście, które całe stało się przestrzenią dla jego twórczości, odbędzie się w siedzibie Klubu Jagiellońskiego przy Rynku Głównym 34.
 • Metamorfozy Męskie New Men
  Pięciu zupełnie niepodobnych do siebie mężczyzn, 90 dłuuugich dni pełnych potu, szczęścia i endorfin - 3 grudnia odbędzie się Wielka Gala Finałowa projektu Metamorfozy Męskie New Men.
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 

Menu