Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

MPZP Osiedle Podwawelskie

Email Drukuj PDF

OG?OSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 31 marca 2017 r.

o przyst?pieniu do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie"
.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z p?n. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w zwi?zku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa?dziernika 2008 r. o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z p?n. zm.)

zawiadamiam

o podj?ciu przez Rad? Miasta Krakowa Uchwa?y Nr LXVI/1643/17 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Podwawelskie".
Granice obszaru obj?tego planem szczeg?owo okre?la za??cznik graficzny


Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko, ka?dy ma prawo z?o?enia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski nale?y sk?ada? w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2017 r. - w?asnor?cznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomo?ci, ktrej wniosek dotyczy.

Wnioski mo?na wnosi?:
- na pi?mie w Urz?dzie Miasta Krakowa w Punktach Obs?ugi Mieszka?cw (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drog? pocztow? na adres: Urz?d Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Jzefa Sarego 4, 31-047 Krakw,
- drog? elektroniczn?: za po?rednictwem elektronicznej platformy us?ug administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Osiedle Podwawelskie (jak mo?emy przeczyta? na stronach Biura Planowania Przestrzennego UMK) b?dzie planem o charakterze porz?dkuj?cym. Pozwoli na ochron? istniej?cego uk?adu urbanistycznego osiedla poprzez zabezpieczenie go przed niepo??danym w tym rejonie dog?szczeniem zabudowy oraz umo?liwi w?a?ciwe kszta?towanie przestrzeni publicznych, w tym zieleni urz?dzonej. Obj?cie przedmiotowego terenu planem miejscowym pozwoli na zrwnowa?ony rozwj obszaru, zapobiegnie niekorzystnym przekszta?ceniom, jakie potencjalnie mog? nast?pi? w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

?rd?a:
bip.krakow.pl
krzysztofgacek.pl

 

SLAVINIA, czyli nowoczesna moda w s?owia?skim stylu.

Email Drukuj PDF

SLAVINIA, czyli nowoczesna moda w s?owia?skim stylu.

Kiedy odzie? patriotyczna osi?ga szczyty popularno?ci nowa marka odzie?owa Slavinia idzie jeszcze dalej - wraca do korzeni dziadw, do kultury S?owian.

G?wnym za?o?eniem jest spojrzenie na s?owia?skie korzenie, ktre s? akcentowane poprzez nowoczesne, graficzne wariacje rzemios?a ludowego, czyli: haft krzy?ykowy, haft p?aski, koronka, zdobienia kwiatowe, motywy kwiatowe z gorsetw strojw ludowych, krywulka i zaproponowane s? one na nowoczesnym kroju materia?u czyli na: bluzach, T-shirtach, bluzkach. Interpretacja motyww nie jest "dos?owna". mwi Karolina Sza?ankiewicz g?wna projektantka SLAVINII.

W pierwszym etapie marka ma do zaoferowania bluzy unisex oraz bluzki damskie i m?skie. W perspektywie planowane jest wprowadzenie kilku rodzajw T-shirtw a na lato 2017 rwnie? pojawi? si? sukienki.

Odzie? kierowana jest do m?odych ludzi, ktrzy lubi? wyr?nia? si? na tle og?u jak rwnie? chc? zaakcentowa? swoj? niezale?no?? w stosunku do trendw. Marka klasyfikuje si? jako reprezentant nowoczesnego Urban Folku z t? r?nic?, ?e ka?dy z wzorw powsta? w indywidualnym graficznym procesie tworzenia.

Więcej…
 

KROPKA: Reorganizacji ruchu nie b?dzie

Email Drukuj PDF

Osiedle Podwawelskie

Reorganizacji ruchu nie b?dzie

Intensywny ruch tranzytowy i parkuj?ce na w?skich uliczkach samochody spoza osiedla Podwawelskiego sprawiaj?, ?e w godzinach szczytu komunikacyjnego, ale nie tylko, m.in. rejony ulic Dworskiej, Twardowskiego, Wierzbowej czy Komandosw s? ca?kowicie zakorkowane.

W odpowiedzi na g?osy mieszka?cw powsta?a koncepcja reorganizacji ruchu na osiedlu. Na podstawie przeprowadzonych bada?, sporz?dzone zosta?o przez dra Marka Bauera z krakowskiej Politechniki opracowanie, okre?laj?ce najwi?ksze problemy komunikacyjne na osiedlu Podwawelskim oraz wskazuj?ce ewentualne warianty ich rozwi?zania.

Organizowane by?y konsultacje i spotkania m. in. z Zarz?dem Komunikacji i Transportu w Krakowie, zbierano opinie w tej sprawie. Wygl?da jednak na to, ?e reorganizacji ruchu w obr?bie osiedla nie b?dzie. W przeprowadzonych konsultacjach spo?ecznych, ktre nie wywo?a?y zbyt wielkiego zainteresowania, wzi??o udzia? niespe?na 180 osb, z czego 110 wypowiedzia?o si? przeciwko zmianom. Sp?dzielnia Mieszkaniowa Podwawelska w pi?mie skierowanym do Rady Dzielnicy VIII rwnie? wyrazi?a sprzeciw wobec planowanym zmian.

Biuro Rady Dzielnicy VIII otrzyma?o te? maile nie odnosz?ce si? do proponowanych rozwi?za?, ale zawieraj?ce r?nego rodzaju postulaty z czego wi?kszo?? dotyczy?a wprowadzenia Strefy P?atnego Parkowania (wprowadzenie SPP rwnie? popiera dr Bauer w swoje analizie) oraz utworzenia skrzy?owa? o ruchu rwnoleg?ym.

- O ile wprowadzenie Strefy Parkowania nie wzbudza wi?kszych kontrowersji w?rd mieszka?cw ulic Na Ustroniu, Dworskiej, Twardowskiego, Mitkowskiego, Mieszcza?skiej, Wierzbowej, czyli p?nocnej cz??ci osiedla, to innego zdania s? niektrzy mieszka?cy ulic S?omianej i Komandosw. Konieczne b?d? kolejne konsultacje w szczeglno?ci z mieszka?cami starej cz??ci osiedla mwi Krzysztof Gacek, radny z rejonu osiedla Podwawelskiego.

?rd?o:

 

Strefa P?atnego Parkowania na osiedlu Podwawelskim?

Email Drukuj PDF

Czy strefa p?atnego parkowania powinna obj?? rwnie? ulice Komandosw i S?omian??

Czy miesi?czny abonament dla mieszka?ca w wysoko?ci 10 z? to du?o za komfort parkowania? W 2012 r. mieszka?cy opowiedzieli si? przeciwko strefie czy teraz zmieni? zdanie?

Czekam(y) na Pa?stwa opinie zw?aszcza mieszka?cw ulic Komandosw i S?omianej. Swoje uwagi mo?na wysy?a? na adres mailowy Rady Dzielnicy VIII - D?bniki Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. - informuje Krzysztof Gacek z-ca przewodnicz?cego dzielnicy.

?rd?o: krzysztofgacek.pl

 
Więcej artykułów…
Strona 2 z 497

Stare D?bniki - debnikikrakow.pl

wKrakowie.pl

 • Ćwierćfinały 34. edycji PAKI
  uż po raz 34 odbędą się ćwierćfinały Przeglądu Kabaretów PAKA. To drugi etap konkursu, do którego zgłaszają się początkujące grupy kabaretowe.
 • Premierowe „Wiedźmy” na Scenie STU
  Po inscenizacjach „Hamleta” (w 2000 i 2012 r.) oraz „Króla Leara” (w 2010 r.) Krzysztof Jasiński wraca do twórczości Szekspira. Scenariusz nowego spektaklu zbudowany jest na motywach kilku szekspirowskich dramatów, które łączą postacie tajemniczych tytułowych wiedźm.
 • Emergenza Polska 2017/18 (Kraków)
  Zapraszamy do udziału w nadchodzących eliminacjach VII Edycji Emergenza Festival Polska (2017/18) - największego na świecie festiwalu dla młodych zespołów bez kontraktów płytowych.
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 86 gości 

Menu