Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Ma?opolska w czo?wce regionw z najni?szym bezrobociem

Email Drukuj PDF

Grudniowa stopa bezrobocia na poziomie 8,4 proc. plasuje Ma?opolsk? na podium trzeci najni?szy wynik w kraju, po Wielkopolsce i ?l?sku. Tylko w ci?gu 2015 roku bezrobocie w wojewdztwie spad?o o 14 proc. W grudniu 2015 r. liczba zarejestrowanych w urz?dach pracy Ma?opolan wynios?a 119 601 osb, tylko o 2 proc. wi?cej ni? w listopadzie. Niestety, ponad po?owa z nich to d?ugotrwale bezrobotni, czyli pozostaj?cy bez zatrudnienia powy?ej 12 miesi?cy w ci?gu ostatnich dwch lat.
Ma?opolska znajduje si? w ?cis?ej czo?wce wojewdztw o najni?szej stopie bezrobocia. W grudniu 2015 r. oglnopolski wska?nik wynis? 9,8 proc., w Ma?opolsce by?o to 8,4 proc. W lepszej sytuacji s? tylko dwa wojewdztwa: wielkopolskie (6,2 proc.) i ?l?skie (8,2 proc.). Jednak pozytywne informacje dotycz?ce ca?ego wojewdztwa nie oznaczaj?, ?e w Ma?opolsce bezrobocie to problem marginalny.
- Mimo bardzo dobrej oglnej kondycji ma?opolskiego rynku pracy, powinni?my pami?ta?, ?e sytuacja w poszczeglnych powiatach i miastach jest zr?nicowana. Najni?sz? stop? bezrobocia odnotowa? oczywi?cie Krakw - 4,5 proc. a tak?e bliskie powiaty krakowski - 6,8 proc. i boche?ski - 7,1 proc. W najtrudniejszej sytuacji znajduje si? powiat d?browski z 16 proc. wska?nikiem bezrobocia i limanowski - 13,8 proc. mwi Anna Karaszewska, Dyrektor Generalna Ingeus w Polsce. Z drugiej strony martwi?ca jest rwnie? struktura ma?opolskich bezrobotnych. Przede wszystkim fakt, ?e nie wykonuje ?adnej pracy od ponad dwch lat, a 28 proc. to m?odzi ludzie od 25 do 34 roku ?ycia dodaje.
Istotne informacje o stanie bezrobocia w Ma?opolsce ukazuje statystyka bezrobotnych w tzw. szczeglnej sytuacji na rynku pracy, do ktrych zalicza si? ponad 87 proc. wszystkich ma?opolskich klientw PUP, czyli prawie 105 tysi?cy osb (w tym ponad 55 tysi?cy kobiet). Najwi?ksz? grup? stanowi? d?ugotrwale bezrobotni, czyli niepracuj?cy powy?ej 12 miesi?cy w ostatnich dwch latach 55 proc.
- D?ugotrwa?ym bezrobociem dotkni?tych jest ponad 65 tysi?cy mieszka?cw Ma?opolski, w wi?kszo?ci s? to kobiety. Z do?wiadczenia wiemy, ?e jest to grupa wymagaj?c? specjalistycznego i silnie zindywidualizowanego wsparcia. Aktywizacja zawodowa osb wykluczonych z rynku pracy, a cz?sto rwnie? z ?ycia spo?ecznego, jest wielowymiarowym i nie?atwym procesem, dzi?ki ktremu nast?puje diametralna ?yciowa zmiana. Nie ma jednej recepty, 1000 przypadkw to 1000 strategii mwi Pawe? Banczew, mened?er operacyjny Ingeus w Polsce. Koszty d?ugotrwa?ego bezrobocia dla Ma?opolski s? znacz?ce i to nie tylko te finansowe. Walka z d?ugotrwa?ym bezrobociem to pomoc w powrocie do spo?eczno?ci lokalnej, zdrowego funkcjonowania i rozwoju osobistego, ktry przek?ada si? na rozwj regionu dodaje.

informacja prasowa

 

Czym kierowa? si? przy wyborze okularw?

Email Drukuj PDF

Czym kierowa? si? przy wyborze okularw?

Jakie powinny by? dobre okulary? Na co powinny?my zwraca? uwag? przy ich wyborze? Jakie mo?liwo?ci technologiczne oferuje nowoczesna optyka i czy warto inwestowa? w innowacyjne rozwi?zania, pojawiaj?ce si? na rynku?

Te i inne w?tpliwo?ci powinny sta? si? udzia?em ka?dej osoby, stoj?cej przed konieczno?ci? wyboru okularw. Niestety, brak odpowiedniej edukacji z zakresu dopasowania optymalnych soczewek okularowych sprawia, ?e przeci?tny u?ytkownik okularw kieruje si? w procesie decyzyjnym przede wszystkim kszta?tem i kolorem oprawek, ich zgraniem z owalem twarzy, dopasowaniem do osobistego stylu czy aktualnej mody. Niew?tpliwie to, jak prezentuj? si? okulary, jest niezwykle istotne, wp?ywa bowiem na samopoczucie u?ytkownika i jego zadowolenie ze swojego wygl?du. Nadmierne skupienie si? na aspekcie wizualnym prowadzi jednak?e do marginalizacji podstawowej funkcji, jak? okulary maj? spe?nia?, czyli korekty wady wzroku oraz poprawy widzenia. Na szcz??cie kompromis nie jest konieczny trzeba tylko spojrze? na ich wybr z szerszej perspektywy.

Nie wybieraj na oko


Pierwszym krokiem przy wyborze okularw jest dok?adne okre?lenie celu, do jakiego s? one potrzebne. Czy korekcja wzroku jest niezb?dna w celu poprawy widzenia w dali czy w bli?y? A mo?e po??dane s? soczewki, umo?liwiaj?ce dobre widzenie na ka?d? odleg?o?? i we wszystkich kierunkach? Czy b?d? u?ywane do jazdy samochodem, do czytania, pracy przed komputerem czy mo?e do uprawiania sportu? Wsp?czesna optyka oferuje szereg konstrukcji i materia?w, z ktrych wykonywane s? soczewki okularowe - aby jednak dokona? prawid?owego wyboru, nie wystarczy proste komputerowe badanie wzroku u okulisty to dopiero wst?p do kompleksowej diagnozy. Okulista specjalizuje si? przede wszystkim w diagnostyce i leczeniu chorb oczu. Za pomoc? badania autorefraktometrem okulista okre?li wprawdzie, w przybli?eniu, moc przysz?ych soczewek, nie wykona jednak dodatkowych testw optycznych czy te? innych precyzyjnych pomiarw pozosta?ych parametrw uk?adu wzrokowego. Pomiary te s? konieczne do okre?lenia wady wzroku oraz niezb?dne do prawid?owego doboru konstrukcji soczewek tak, aby najlepiej zaspokaja?a ona potrzeby wzrokowe pacjenta.

Badanie autorefraktometrem, czyli komputerowe badanie wzroku, okre?la jedynie przybli?on? warto?? korekcji optycznej i powinno by? jedynie wst?pem do dalszych bada? - t?umaczy Maja Kornacka, marketing manager w firmie Hoya Lens Poland. To zadanie dla optometrysty, ktry specjalizuje si? w badaniu wad refrakcji, czyli wad wzroku. Optometrysta wykonuje szereg testw, ktre pozwalaj? na profesjonalny dobr soczewek okularowych z uwzgl?dnieniem ich mocy oraz komfortu widzenia. Kompleksowe pomiary wykonane przez fachowca w swojej dziedzinie to gwarancja dla u?ytkownika, ?e b?dzie dobrze widzia?. Dodatkowo, co rwnie istotne, optometrysta posiada wiedz?, jakie rozwi?zania s? dost?pne, z jakich materia?w wykonywane s? soczewki, jakie pow?oki mo?na zastosowa? oraz czemu to wszystko ma s?u?y? dodaje Maja Kornacka.

Rzut oka na ulepszenia pow?oka antyrefleksyjna. Zbytek czy standard?

Zdecydowanie standard. Oczekiwana jako?? widzenia uzale?niona jest nie tylko od prawid?owo dobranej korekcji wady wzroku i w?a?ciwie dopasowanej konstrukcji soczewek, lecz tak?e od uszlachetnie?, na ktre mo?na zdecydowa? si? przy wyborze okularw. Mowa przede wszystkim o r?nego rodzaju pow?okach udoskonalaj?cych" jako?? widzenia w r?nych warunkach atmosferycznych oraz zwi?kszaj?cych walory zdrowotne. np. chroni?cych przed szkodliwym promieniowaniem UV czy ?wiat?em niebieskim. W?rd uszlachetnie? soczewek okularowych, szczeglne miejsce zajmuje pow?oka antyrefleksyjna.

Pow?oka antyrefleksyjna to rodzaj wielowarstwowego uszlachetnienia, nak?adanego na soczewk? okularow?, ktrego zadaniem jest eliminowanie odbicia ?wiat?a od powierzchni soczewek. Dzi?ki temu soczewki przepuszczaj? wi?cej ?wiat?a, poprawiaj?c tym samym kontrast i komfort widzenia. S? szczeglnie polecane kierowcom (o?lepiaj?ce ?wiat?a noc?), osobom pracuj?cym przed komputerem (odbicia ?wiat?a od ekranu) oraz.... ka?demu u?ytkownikowi okularw (dzi?ki takiej pow?oce rozmwca widzi oczy, nie za? refleksy odbijaj?ce si? od powierzchni okularw). Pow?oki antyrefleksyjne, mog? posiada? rwnie? szereg innych w?a?ciwo?ci, wp?ywaj?cych na komfort u?ytkowania okularw np. zwi?kszaj? odporno?? soczewek na zarysowania czy zaparowanie, zmniejszaj? podatno?? na zabrudzenia i przyleganie py?kw czy te? zdecydowanie u?atwiaj? usuwanie brudu i t?uszczu z ich powierzchni. Tym samym, pow?oka antyrefleksyjna gwarantuje ostre i komfortowe widzenie w ka?dym ?wietle, zdecydowanie u?atwia codzienn? piel?gnacj? soczewek i zwi?ksza ich ?ywotno??, przez co maksymalnie wzrasta komfort u?ytkowania okularw

Więcej…
 

Ferie z EMPIKiem w Bonarce

Email Drukuj PDF

Pierwszy tydzie? ferii zimowych up?ynie w EMPIKu w Bonarce pod znakiem warsztatw kreatywnych. Wsplnie stworzymy upominki dla bab? i dziadkw oraz prze?yjemy inspiruj?ce przygody z Pinokiem.
Feryjne atrakcje w EMPIKu startuj? ju? 18 stycznia o 11.00. Tematem pierwszych zaj?? b?d? w?asnor?cznie wykonane drobiazgi na Dzie? Babci i Dziadka. Dzieci, pod okiem animatorw, uszyj? filcowe broszki i breloki.

Kolejne dni ferii w EMPIKu b?d? kreatywn? przygod? inspirowan? postaciami z bajki o Pinokiu:
20 stycznia, godz.11:00 Pinokio kukie?ka
Wykonamy kukie?ki z drewnianej ?y?ki, filcu i tkaniny.
25 stycznia, godz.11:00 D?epetto maska
Przedmiotem zaj?? b?dzie maska wykonana z tektury, kryza, czapka.
26 stycznia, godz.11:00 Wr?ka - marionetka
Wr?k? stanie si? marionetka uszyta z tkaniny.

Więcej…
 

GABINET MASA?U LECZNICZEGO ORAZ TERAPII MANUALNEJ

Email Drukuj PDF

PRYWATNY GABINET MASA?U LECZNICZEGO ORAZ TERAPII MANUALNEJ

MGR FIZJOTERAPII KRZYSZTOF BIALIK

KRAKW ul. SZWEDZKA 27

BUDYNEK PRZYCHODNI ZDROWIA

(III PI?TRO, POKJ: 322A)

tel.: 505-327-128

OFERUJE US?UGI W ZAKRESIE:

-MASA? MEDYCZNY
-MASA? SPORTOWY
-DRENA? LIMFATYCZNY (TERAPIA PRZECIW OBRZ?KOWA)
-TERAPIA MANUALNA (USTAWIANIE KR?GOS?UPA I STAWW)
- REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
-REHABILITACJA ORTOPEDYCZNA

ODNOWA BIOLOGICZNA:

- MASA? GOR?CYMI KAMIENIAMI
- MASA? BA?K? CHI?SK?

INNE:

-TERAPIA PUNKTW SPUSTOWYCH
- TERAPIA POWI?ZIOWO-MI??NIOWA
- TERAPIA NA STAWY SKRONIOWO ?UCHWOWE
- TERAPIA BA?KAMI LEKARSKIMI

Pana mgr Krzysztofa Bialika poprosili?my o kilka s?w na temat swojej praktyki zawodowej i specjalizacji:

Jestem osob? z 15 letnim do?wiadczeniem zawodowym. Prcz mojej prywatnej dzia?alno?ci pracuj? jeszcze w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie przy AL. Modrzewiowej 22. W swojej praktyce zajmuje si? osobami po r?nego rodzaju zabiegach ortopedycznych, neurologicznych i onkologicznych.

Jakimi metodami Pan pracuje? Pracuj? metodami Mc Kanzy, P.N.F. oraz N.A.P. Jestem specjalist? w zakresie terapii manualnej, hiropractic i osteopatii. - dodaje K. Bialik.


 
Więcej artykułów…
Strona 9 z 497

Stare D?bniki - debnikikrakow.pl

wKrakowie.pl

 • Ćwierćfinały 34. edycji PAKI
  uż po raz 34 odbędą się ćwierćfinały Przeglądu Kabaretów PAKA. To drugi etap konkursu, do którego zgłaszają się początkujące grupy kabaretowe.
 • Premierowe „Wiedźmy” na Scenie STU
  Po inscenizacjach „Hamleta” (w 2000 i 2012 r.) oraz „Króla Leara” (w 2010 r.) Krzysztof Jasiński wraca do twórczości Szekspira. Scenariusz nowego spektaklu zbudowany jest na motywach kilku szekspirowskich dramatów, które łączą postacie tajemniczych tytułowych wiedźm.
 • Emergenza Polska 2017/18 (Kraków)
  Zapraszamy do udziału w nadchodzących eliminacjach VII Edycji Emergenza Festival Polska (2017/18) - największego na świecie festiwalu dla młodych zespołów bez kontraktów płytowych.
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 

Menu