Zamknij X Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacji zapisywanych w plikach cookies używamy w celach statystycznych oraz w celu dostosowanie strony do indywidualnych potrzeb
użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące przechowywania oraz uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę
na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

podwawelski.pl
Aktualnie jesteśAktualnie jesteś: Strona g?wna Aktualnie jesteś
1 2 3 4 5
Błąd
 • XML Parsing Error at 1:85. Error 9: Invalid character
 • Nieudane wczytanie danych z kanału informacyjnego.

Bud?et Obywatelski 2016 ZAG?OSUJ !

Email Drukuj PDF

Projekt 10: Zielona Aleja Twardowskiego

Realizacja projektu poprawi bezpiecze?stwo ruchu pieszego i uspokoi ruch samochodowy. Zainstalowanie elementw ma?ej architektury i nasadzenia drzew poprawi? walory estetyczne tego terenu.

G?osowanie przez internet www.budzet.dialoguj.pl

 

Uroczyste po?wi?cenie pomnika Ojca ?wi?tego

Email Drukuj PDF

12 czerwca 2016 roku na placu g?wnym przed Sanktuarium ?w. Jana Paw?a II odb?dzie si? uroczyste po?wi?cenie pomnika Ojca ?wi?tego. Wydarzenie poprzedzi uroczysta msza ?wi?ta dla rodzin celebrowana przez Metropolit? Krakowskiego Ksi?dza Stanis?awa Kardyna?a Dziwisza. Tego dnia na b?oniach przed ?wi?tyni? rozpocznie si? tak?e impreza plenerowa Akademii Rodzinnej. Atrakcj? tego dnia b?dzie koncert Majki Je?owskiej.

5 lat temu 11 czerwca 2011 roku Metropolita Krakowski ks. Stanis?aw kard. Dziwisz uroczy?cie erygowa? Sanktuarium b?ogos?awionego ju? wwczas Jana Paw?a II. Tego dnia relikwie Ojca ?wi?tego wprowadzono procesyjnie do Ko?cio?a Relikwii oficjalnie inauguruj?c w tym miejscu kult Jana Paw?a II.

W rocznic? tego wydarzenia w Ko?ciele Grnym o godzinie 11.00 rozpocznie si? msza ?wi?ta. Wydarzeniu b?dzie towarzyszy? Akademia Rodzinna, ktra przez ca?y rok szkolny organizowa?a niedzielne spotkania i warsztaty dla dzieci oraz rodzicw. Nie zabraknie tak?e LOLKA i TOLI pilnych uczniw Akademii. Na dzieci czekaj? tak?e liczne atrakcje, m.in. nauka chodzenia na szczud?ach czy gigantyczne ba?ki mydlane.

PROGRAM:
11.00 uroczysta msza ?wi?ta dla rodzin i po?wi?cenie pomnika Ojca ?wi?tego
12.30 piknik rodzinny zako?czenie roku w Akademii Rodzinnej
13.15 koncert Majki Je?owskiej

Organizatorami wydarzenia s?: Sanktuarium ?w. Jana Paw?a II w Krakowie i Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. Jana Paw?a II w Krakowie.
Patronat medialny nad wydarzeniem obj?li: czasdzieci.pl, franciszkanska3.pl i Radio Plus Krakw.


informacja prasowa:
Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego
im. Jana Paw?a II w Krakowie

 

Przepompowni? zbuduje prywatny inwestor?

Email Drukuj PDF

Zaskakuj?cy fina? licytacji

U zbiegu ulic Ludwinowskiej i Zatorskiej przy uj?ciu Wilgi ma zosta? wybudowana przepompownia.
O zabezpieczeniu D?bnik, w tym tak?e osiedla Podwawelskiego przed mo?liwo?ci? powtrzenia si? sytuacji, jaka mia?a miejsce podczas powodzi w 2010 roku mwi si? od dawna. Pomc w tym ma przepompownia, ktra b?dzie po?o?ona przy zbiegu ulic Ludwinowskiej i Zatorskiej w pobli?u uj?cia Wilgi.

Przepompownia ma by? wybudowana na miejskiej dzia?ce, ktra w ramach publicznej licytacji mia?a zosta? przekazana w wieczyste u?ytkowanie Miejskiemu Przedsi?biorstwu Wodoci?gw i Kanalizacji w Krakowie. W warunkach licytacji wpisany zosta? szczeg?owy cel, czyli budowa przepompowni w ci?gu czterech lat. Sta?a si? jednak rzecz, ktrej nikt, albo prawie nikt si? nie spodziewa?.
Do licytacji przyst?pi? tak?e prywatny inwestor (firma deweloperska), ktry zaoferowa? najwy?sz? cen?. Cho? najbardziej zainteresowane strony wydaj? si? by? zaskoczone takim obrotem sprawy, nie obawiaj? si? o realizacj? inwestycji.
- W umowie b?dzie wpisany warunek realizacji przepompowni, ktra zabezpieczy te rejony miasta przed zalewaniem. Bez wzgl?du na to, kto jest u?ytkownikiem wieczystym, tak? instalacj? b?dzie musia? zrealizowa?, oczywi?cie w oparciu o uzgodnienia z MPWiK mwi Jan Machowski z Biura Prasowego Urz?du Miasta Krakowa.
Podobnego zdania s? w MPWiK.
- Wodoci?gi Krakowskie zosta?y przelicytowane, ale w zwi?zku z tym, ?e wej?cie we w?adanie rzeczon? dzia?k? wi??e si? z konieczno?ci? budowy przepompowni, to inwestor ma cztery lata na wybudowanie tam takiego obiektu. Konieczny przy tej inwestycji projekt, b?dzie wymaga? uzgodnie? z Wodoci?gami. Po zako?czeniu budowy i uzyskaniu zgody na u?ytkowanie, obiekt zostanie odkupiony przez Wodoci?gi Krakowskie, co w takich przypadkach jest standardow? procedur? wyja?nia Robert ?urek, rzecznik MPWiK.
Jakie s? plany inwestora zwi?zane z wylicytowano dzia?k? trudno powiedzie?. W razie niedope?nienia wymogu budowy przepompowni w ci?gu czterech lat, mo?e to by? podstaw? do rozwi?zania umowy. To z kolei spowodowa?oby dalsze odsuni?cie w czasie budowy przepompowni i sprawi?o, ?e zagro?enie ponownym zalaniem osiedla Podwawelskiego i pobliskich obszarw by?oby na-dal realne.
?rd?o: KROPKA

................................................................

Pami?tacie powd? z maja 2010 roku?

Na zdj?ciu przejazd pod ul. M. Konopnickiej od strony ul. Ludwinowskiej (archiwum maj 2010r.)

 

KROPKA: Parali? komunikacyjny trwa

Email Drukuj PDF

Mieszka?cy osiedla Podwawelskiego czekaj? na rozwi?zanie problemu

Parali? komunikacyjny trwa

Intensywny ruch tranzytowy i parkuj?ce na w?skich uliczkach samochody spoza osiedla Podwawelskiego sprawiaj?, ?e w godzinach szczytu komunikacyjnego, ale nie tylko, m.in. rejony ulic Dworskiej, Twardowskiego, Wierzbowej czy S?omianej s? ca?kowicie zakorkowane.
W pa?dzierniku ubieg?ego roku przeprowadzono konsultacje spo?eczne w sprawie zmian w organizacji ruchu na wspomnianych wcze?niej ulicach. W bie??cym roku na podstawie przeprowadzonych bada?, sporz?dzone zosta?o przez dra Marka Bauera z krakowskiej Politechniki opracowanie, okre?laj?ce najwi?ksze problemy komunikacyjne na os. Podwawelskim oraz wskazuj?ce ewentualne warianty ich rozwi?zania.
W sprawie reorganizacji ruchu na os. Podwawelskim w dalszym ci?gu oczekujemy na stanowisko Zarz?du Infrastruktury Komunalnej i Transportu. W mi?dzyczasie nieformalnie konsultujemy rozwi?zania zaproponowane przez mieszka?cw i dr Bauera z r?nymi ?rodowiskami i grupami mieszka?cw w tym m.in. ze Sp?dzielni? Mieszkaniow? Podwawelska mwi Krzysztof Gacek, radny Dzielnicy VIII D?bniki z rejonu osiedla Podwawelskiego.
Najwi?cej pozytywnych opinii zyskuje wersja roboczo okre?lona jako wariant 2B. Oficjalne konsultacje rozpoczniemy dopiero po spotkaniu z ZIKiT. Kolejnym problemem, od ktrego nie mo?na uciec, jest kwestia parkowania samochodw na osiedlu dodaje.

?rd?o: KROPKA

 
Więcej artykułów…
Strona 4 z 497

Stare D?bniki - debnikikrakow.pl

wKrakowie.pl

 • Ćwierćfinały 34. edycji PAKI
  uż po raz 34 odbędą się ćwierćfinały Przeglądu Kabaretów PAKA. To drugi etap konkursu, do którego zgłaszają się początkujące grupy kabaretowe.
 • Premierowe „Wiedźmy” na Scenie STU
  Po inscenizacjach „Hamleta” (w 2000 i 2012 r.) oraz „Króla Leara” (w 2010 r.) Krzysztof Jasiński wraca do twórczości Szekspira. Scenariusz nowego spektaklu zbudowany jest na motywach kilku szekspirowskich dramatów, które łączą postacie tajemniczych tytułowych wiedźm.
 • Emergenza Polska 2017/18 (Kraków)
  Zapraszamy do udziału w nadchodzących eliminacjach VII Edycji Emergenza Festival Polska (2017/18) - największego na świecie festiwalu dla młodych zespołów bez kontraktów płytowych.
Reklama

Sonda

Gdzie w "semce" chcia?by? zamieszka??
 

Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 

Menu